Přístup k informacím

Přístup k informacím

Jak žádat na úřadě informace – praktické rady pro občany

(podle novelizovaného znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

  1. O běžné informace postačí žádat ústně. Žádáte- li o složitější informace nebo ne zcela rozumíte tomu, co vám úředník říká, podejte žádost raději písemně nebo elektronicky. Do písemné žádosti je nutno uvést přesnou adresu úřadu (viz rámeček). Ze žádosti musí být zřejmé, že požadujete informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Doporučuji tedy použít v úvodu formulaci: „Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí informace …“. V závěru je nutno uvést jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a datum narození ( u firmy název, sídlo a IČO) a adresu pro doručování, která může být i elektronická. Písemnou žádost předložte na úřadě v podatelně, nejlépe ve dvou kopiích – jednu tam nechejte a na druhou vám úřednice razítkem potvrdí její přijetí. Žádost nedávejte do obálky. K podání žádosti můžete také použít hotové formuláře, které vytvořili naši úředníci a které jsou k dispozici přímo na úřadě nebo na www.mestocernosice.cz v sekci Městský úřad/Organizační struktura/ Kancelář starosty/Směrnice č.2/2007. Pokud podáváte žádost elektronicky, musíte ji poslat na adresu elektronické podatelny úřadu, nikoli na emailovou adresu konkrétního úředníka. Pro podání přes elektronickou podatelnu není potřebný tzv. elektronický podpis. Svou žádost můžete poslat i poštou, nejlépe pak doporučeně.
  2. Dříve než úřad informaci poskytne, musí sdělit předpokládanou výši požadovaných nákladů v případě, že je bude požadovat. Může jít o cenu kopií (2 Kč za stranu), cenu diskety, případně poštovné. Pouze v případě, že odpověď bude neobvykle rozsáhlá (např. se ptáme na celý soubor informací), může úřad chtít i úhradu za vyhledání, tj. za hodiny, které úředník vyhledáním strávil.
  3. Na základě žádosti musí úřad ve lhůtě 15ti dnů buď informace úplně poskytnout, anebo vydat Rozhodnutí o odmítnutí, v němž přesně na základě konkrétních ustanovení zákonů odůvodní, proč informace odepře.
  4. Pokud úřad informace odepřel a vy s tím nesouhlasíte, můžete se do 15 dnů odvolat, to znamená na stejnou adresu podat dopis „odvolání“. Pokud úřad v 15-ti denní lhůtě neudělal nic, tj. neposkytl informace ani nevydal Rozhodnutí o odepření, můžete do 30 dnů podat stížnost pro nečinnost, to znamená na stejnou adresu podat dopis „stížnost“.
  5. Vaším odvoláním nebo stížností se pak zabývá odvolací orgán. Tím je v případě záležitostí spadajících do samostatné působnosti obce (např. rozpočet, změny územního plánu, prodej obecních pozemků, smlouvy města, opravy místních komunikací apod.) Rada města a v případě přenesené působnosti státní správy Krajský úřad. Pokud ani odvolací orgán žádosti nevyhoví anebo do 30 dnů vůbec nezareaguje,můžete podat žalobu k soudu. V této fázi se již neobejdete bez pomoci právníka.
  6. Některé informace na úřadě obsahují údaje chráněné zákonem (osobní data, obchodní tajemství apod.). V tom případě je úřad povinen je znečitelnit a informaci normálně poskytnout. V oblasti samosprávy se ovšem chráněné údaje vyskytují velice zřídka.
  7. Novinkou v zákoně je povinnost úřadu do 14 dnů zveřejnit na svém webu informace poskytnuté individuálnímu žadateli a tím zpřístupnit informace dalším zájemcům.
  8. Novela zákona preferuje elektronické poskytování informací, čímž by se měl proces žádosti o informaci zrychlit a zlevnit, dále rozšiřuje okruh povinně zveřejňovaných informací na webu a také určuje pravidla pro jejich formátování.
  9. Zájemcům doporučuji www.otevrete.cz, kde se dozví podrobnosti i praktické rady, a současně nabízím pomoc při vyřizování žádostí o informace na úřadě v Černošicích.

Co napsat na závěr? Nejste povinni úředníkovi odpovídat na otázku:“ Proč to potřebujete vědět?“. Nemusíte nikomu vysvětlovat, co budete se získanou informací dělat a komu dalšímu ji sdělíte. Vězte, že informace je majetkem občana a úřad ji jen spravuje!

Adresu a kontaktní údaje na Městský úřad Černošice najdete v sekci Městský úřad.

Stejnou adresu můžete použít i pro Stavební úřad (nový a správný název je Úřad územního plánování a stavebního řádu) , starostu, radu města i zastupitelstvo města Černošic.

Jak zastupitelé za Věci černošické bojovali za svobodný přístup k informacím

Zajímavé články na téma přístup k informacím najdete v sekci Kauzy/Přístup k informacím.