Vykácet všechny topoly najednou není nutné

Osud topolové aleje ve Školní ulici u Základní školy Mokropsy byl nakloněn již několikrát. Úmysl bývalého vedení města (od toho současného se víceméně neliší) vykácet alej před komunálními volbami v roce 2006 však narazil na nesouhlas veřejnosti a tak od něj bylo upuštěno. Přistoupilo se tehdy pouze k bezpečnostnímu prořezu. Letos si vedení města nechalo vypracovat odborný posudek na stav topolů včetně návrhu budoucích pěstebních opatření. Důvody jsou chvályhodné a pochopitelné – obavy obyvatel z padajících větví. Odborný posudek (k dispozici zde), ale výslovně konstatoval, že bezpečnostní a stabilizační řez provedený v roce 2005 splnil zamýšlený účel a všechny stromy plní dnes estetickou a kompoziční funkci při zachování odpovídající provozní bezpečnosti. Vyjma stromů č. 19 a 21 (tj. 1. a 3. strom počítáno odshora), které odumírají a je nutno je pokácet. Odborník dále navrhuje několik možných variant dalšího postupu a jako optimální hodnotí výměnu stromů po sekcích, tzn. 2–3 stromy vykácet a nahradit novými, další 2–3 stromy ponechat a tak dále. Stromy, které nebudou pokáceny, je třeba opět odborně prořezat. Komise životního prostředí jako poradní orgán rady města složený z laické i odborné veřejnosti se s tímto postupem ztotožnila a ještě navíc doporučila, aby byly topoly nahrazeny vhodnějšími a odolnějšími platany.

Proto je překvapující rozhodnutí rady města vykácet celou alej najednou!

Zastupitelé Věcí veřejných jsou toho názoru, že není dobré jen tak smést ze stolu názor odborníka i stanovisko komise. Podle nás je kácení a náhrada po sekcích vhodná právě proto, že bere v potaz hledisko ekologické (zůstane polovina vzrostlých stromů), estetické, krajinotvorné, společenské i finanční (rozdíl v nákladech na kompletní vykácení a obnova aleje a v nákladech na obnovu poloviny a prořez poloviny stromů není zásadní). Navíc dle našich zjištění není zcela jasné, kdo je majitelem pozemku, na němž se alej nachází a kdo je tedy i majitelem stromů. Členové komise životního prostředí i čtenáři článku paní místostarostky Langšádlové v říjnovém IL zřejmě nabyli dojmu, že vlastníkem aleje je město. Určením majitele pozemku je třeba začít. Od toho se totiž odvíjí povinnosti, odpovědnost a případná finanční spoluúčast vlastníka při péči o stromy. Každopádně to bude odbor životního prostředí MěÚ Černošice, který bude mít rozhodující slovo v procesu obnovy topolové aleje.

Dne: 18. 12. 2007 | Daniela Göttelová, Lenka Kalousková