Topolová alej ve Školní ulici – další vývoj

O úmyslu vedení města vykácet topolovou alej ve Školní ulici jsme vás informovali v našem prosincovém zpravodaji, kde v závěru článku uvádím, že rozhodující slovo v tom, zda se alej vůbec bude kácet, jakým způsobem – jestli postupně v etapách nebo najednou, a čím se pokácené stromy nahradí, má odbor životního prostředí Městského úřadu Černošice. Zde vám v bodech přinášíme informace z řízení, které bylo ve věci povolení kácení této aleje koncem loňského roku zahájeno:

  • Prosinec 2007– na základě žádosti majitelů pozemků č. 2657/7, 2657/10 a 2657/20 zastoupených městem Černošice zahajuje odbor životního prostředí MěÚ Černošice řízení o povolení kácení 22 topolů kanadských ve Školní ulici.
  • Leden 2008 – koná se ústní jednání na místě, kterého se účastní pracovníci odboru ŽP, úředník města a já za občanské sdružení Spolu.
  • Únor 2008 – odbor ŽP vydává rozhodnutí, v němž povoluje kácení topolů, a to ve dvou fázích. První fáze má proběhnout do konce roku 2008 a zahrnuje 9 topolů. Druhá fáze má končit v roce 2011 a týká se zbývajících 13 topolů. Jako náhradní výsadba jsou určeny lípy zelené, pro první fázi s obvodem kmene ve výšce 1 metr 12/14 cm, pro druhou fázi s obvodem 16/18 cm.
  • Březen 2008 – jsou podána dvě odvolání proti rozhodnutí. Sdružení Spolu navrhuje kácet topoly ve třech fázích – v první fázi stromy napadené hnilobou, poškozené a usychající (celkem 9 do konce roku 2008), ve druhé etapě dalších 7 stromů do konce roku 2010 a v etapě třetí zbývajících 6 stromů do konce roku 2012. Dále sdružení navrhuje nahradit vykácené stromy většími výpěstky tak, aby krajinotvorný a ekologický význam aleje zůstal nenarušen, tj. stromy s obvodem kmene od 20 cm výše. Odvolává se i Město, které zastupuje majitele pozemků a topolů – v odvolání navrhuje nahradit pokácené topoly platanem javorolistým.

Osud aleje budeme i nadále bedlivě sledovat a informovat vás.

Dne: 18. 04. 2008 | Daniela Göttelová