Soukromé pozemky ve Střední ulici jsou problém

Dosavadní praxe při získávání soukromých pozemků pod komunikacemi do vlastnictví města připouštěla pouze jeden jediný postup: soukromník městu pozemek daruje. V případě ulice Střední však tento postup evidentně ztroskotává. Na schůzce vedení města s vlastníky pozemků, která se konala 26. října t.r. všech šest přítomných majitelů (kteří vlastní dohromady zhruba třetinu celkové výměry komunikace) uvedlo do protokolu, že svoje pozemky darovat městu nehodlají. Zápis z tohoto jednání najdete na našich webových stránkách v sekci Kauzy – Střední. Pomiňme nyní, zda jde o pragmatické rozhodnutí majitelů či důsledek toho, jakým způsobem s nimi vedl jednání hlavní městský pozemkový vyjednavač, místostarosta Jirout. Dospěla-li však jednání do tohoto stadia, domnívám se, že v případě pro město tak strategické komunikace, jakou Střední ulice nepochybně je, nadešel čas „změnit taktiku“.

Rozhodla jsem se udělat menší anketu a požádala jsem městské úřady třicítky českých a moravských měst o odpověď na otázku, jak postupují, chtějí-li získat do majetku města pozemky pod komunikacemi. Reagovalo 17 z nich - Neratovice, Kralupy n. Vltavou, Hostivice, Jílové, Mnichovice, Benešov, Brandýs n. Labem, Beroun, Klecany, Slaný, Hustopeče, Louny, Tábor, Opočno, Krnov, Jihlava, Veselí n. Lužnicí. Jejich konkrétní odpovědi najdete na našem webu.

Jednoznačným výsledkem ankety je konstatování, že darům se města pochopitelně nebrání, ale v žádném případě není tento způsob striktně deklarován jako jediný možný způsob. Shrnu-li všechny došlé odpovědi, postupuje se obvykle takto:

 • výkup za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který nechá na své náklady vypracovat buď město nebo majitel pozemku
 • výkup za percentuální část ceny stanovené znaleckým posudkem
 • výkup za cenu, kterou navrhne a schválí zastupitelstvo bez vypracování znaleckého posudku
 • směna pozemků za jiné pozemky města
 • výkup za symbolickou cenu

Platí, že cenu, o níž město s majitelem jedná, musí schválit zastupitelstvo. Při jejím stanovení je vždy podstatné, nakolik je pozemek pro město prioritní. V některých odpovědích byla zmiňována možnost zahrnout náklady na vykoupení pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem do nákladů hrazených z dotace nebo možnost rekonstruovat komunikaci bez převodu vlastnických práv využitím institutu věcného břemene.

Požádala jsem starostu Rádla, aby mi sdělil, zda jeho opakovaně veřejně prezentované stanovisko, že jediná možná forma získávání pozemků pro město je dar, je založeno na usnesení zastupitelstva či rady města nebo je to postoj jeho osobní, coby statutárního představitele Černošic. Do uzávěrky tohoto Zpravodaje jsem od něj neobdržela žádnou odpověď.

Z vlastní zkušenosti vím, že i po dvaceti letech od pádu totalitního režimu v této zemi panuje často nepatřičný respekt k autoritám, jakými městský úřad či starosta jsou, a proto se může stát, že lidé na výzvu k darování pozemků reagují vstřícně spíše ze strachu („nezkolauduji kůlnu, nevezmou mi dítě do školky, budu mít zkrátka oplétačky s úřadem“, atd.), což je zcela proti principu dobrovolnosti daru.

Jsem toho názoru, že konkrétně v případě Střední ulice je třeba opustit myšlenku daru jako jediného způsobu získání pozemků, a nechat se inspirovat tím, jak postupují jinde.

A zde jsou výsledky ankety:

Neratovice
Ve většině případů zastupitelstvo města schválí odkoupení pozemku za jím navrženou cenu. Pokud je toto rozhodnutí pro prodávající nepřijatelné, pozemek odkoupí za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Kralupy nad Vltavou
Řešili jsme dotaci na cyklostezku, kde stačí smlouva o užívání, případně věcné břemeno. V případě odkupu pozemku za obvyklou cenu si můžete dát náklady na odkup do nákladů požadovaných v dotaci.

Hostivice
Většinou nabízíme všechny Vámi uvedené možnosti mimo směny za jiný pozemek (město vhodné pozemky nyní nevlastní) a konečné řešení je dle výběru protistrany.

Jílové
Řešení jsou různá, podle velikosti zabíraného pozemku a dalších okolností. Někdy je to směna, někdy odkup za dohodnutou cenu. V některých případech se jedná o různé kombinace.

Mnichovice
Naše město při získávání pozemků postupuje následovně:-požádá majitele o to, aby obci pozemky darovali

 • město nabídne majiteli odkoupení pozemku a nabídne cenu. V případě že nabízená cena není akceptována, následuje dohadovací proces
 • dále dochází též ke směně pozemků

Benešov
Získávání pozemků pro komunikace řeší naše město:

 • směnou pozemků
 • výkupem za cenu znaleckého posudku

Brandýs nad Labem
Každý případ se řeší individuálně, většinou za použití prvních třech nabízených variant.

Klecany
Snažíme se o dar, pokud druhá strana odmítá, pak - výkup nebo směna (někdy se skřípěním zubů, ale když to jinak nejde…). Na některé dotované akce stačí souhlas majitele pozemku (věcné břemeno).

Beroun
Město při získávání pozemků postupuje tak, že:

 • se dohodne s vlastníkem pozemku na pořízení odhadu a nabídne odkup za odhadní cenu
 • někdy lze vyřešit směnou pozemků
 • bezúplatný převod je také možný, ale pouze v ojedinělých případech

Slaný
Získávání majetku do vlastnictví obce probíhá kombinací dle Vámi uváděných možností. Záleží na tom, jak jsou nastavené podmínky a jaká je priorita pro obec. Podmínky jsou ovlivněny druhem pozemku, lokalitou, zařazením podle územně plánovací dokumentace, k účelu využití pro obec a zároveň i trhem.

Hustopeče
Koupili jsme pozemky, protože byly nutné pro realizaci úpravy komunikací, jednalo se asi o 3 případy, ale výměra pozemků nebyla velká.

Louny
Jednotlivé případy jsou posuzovány individuálně a je to kombinace postupů uvedených jako příklady ve Vaší žádosti. Mimo těchto postupů navrhujeme v určitých případech odkoupení za symbolickou cenu.

Tábor
Město většinou postupuje takto:

 • pokud se jedná o pozemky pod stávajícími komunikacemi, tak dle usnesení zastupitelstva vykupuje pozemky za 60% administrativní ceny zjištěné znaleckým posudkem, protože hodnota pozemku je ovlivněna (je vyšší) z důvodu stavby na něm, která je majetkem města - zajistíme znalecký posudek a nabídneme odkoupení za stanovenou cenu s tím, že navíc případně nabídneme i proplacení daně z převodu nemovitosti.
 • pokud se jedná o ostatní pozemky, tak si zajistíme znalecký posudek, ve kterém si necháme stanovit jak administrativní cenu, tak cenu obvyklou, navrhneme cenu, za kterou po schválení zastupitelstvem nabídneme odkoupení.
 • získání pozemků směnou řešíme v případě, že směnu požaduje druhá strana
 • v případě mrtvého vlastníka pomocí příslušných institucí najdeme potomky a příslušný soud požádáme o dodatečné projednání dědictví a následně, pokud se dědicové neozvou sami, nabídneme odkoupení, jak je uvedeno výše.

Opočno
Řešili jsme jednou pozemek pro případný budoucí rozvoj výstavby rodinných domů. Vlastníkem pozemku byl člověk, který zemřel už někdy v 60.letech minulého stolení. Město tedy otevřelo u soudu dědictví, notářka asi tři roky sháněla dědice. Po vyřízení dědictví pan starosta začal jednat s dědici o ceně. Byl zpracován znalecký posudek na odhad ceny pozemku a pozemek se od dědiců koupil.

Krnov
Při zájmu obce získat cizí pozemky postupujeme následovně:

 • pozemek je státu - snažíme se využit zákonných možností bezúplatného převodu, v ostatních případech nákup dle podmínek státu.
 • pozemek je právnické nebo soukromé osoby - snažíme se v první řadě o směnu, v případě, že není toto možné, následuje koupě. Vždy využíváme ceny stanovené znaleckým posudkem. Zatím jsme nešli do násobku této ceny.

Jihlava
Město zpravidla vykupuje pozemky za cenu znaleckého posudku. Pokud se nepodaří výkup za cenu dle znaleckého posudku, popř. vlastníci sami požadují směnu za jiný pozemek, je uzavřena směná smlouva s finančním vypořádáním.

Veselí nad Lužnicí
Prvním krokem bývá kontaktování majitele s nabídkou odkoupení jeho pozemku za cenu dle znaleckého posudku. Majitel však tuto cenu nemusí respektovat a požaduje cenu i několikrát převyšující naši nabídku. Jestliže požadovaná cena je pro naše město příliš veliká, zkusíme nabídnout směnu pozemků, ve stejné cenové kategorii.

Dne: 06. 12. 2009 | Daniela Göttelová