Kdo má zájem o výstavbu pod školou

V březnovém Informačním listě nám místostarosta Jirout (ODS) a zastupitel Strejček (VPM) představili studii na vytvoření nového městského centra před mokropeskou základní školou. Studie pochází z dílny firmy InSpira (téže firmy, která navrhla i Bike & Ride, školku na Vápenici, kulturní dům vedle ZUŠ, bulvár Střední atd.). Reaguji na článek proto, že jej chci doplnit o některé podstatné informace, které jsem v něm postrádala, a také vás seznámit se stanoviskem zastupitelů strany Věci veřejné.

O čem se vlastně vyjednává

Město se již řadu let snaží získat do svého vlastnictví alespoň část pozemků pod školou. Jednání s majiteli nejsou jednoduchá, nicméně se minulému vedení už podařilo směnou získat ty pozemky, na kterých stojí nejnovější budova školy, a také ty, na nichž má v budoucnu vyrůst sportovní hala. Podle dostupných informací nechtějí majitelé další pozemky prodat (a směnit město dnes už nemá zač), ale jsou ochotni městu část pozemků pod školou darovat – zhruba 1/3 uprostřed. Za to údajně požadují změnu územního plánu tak, aby na zbývajících pozemcích mohli stavět obytné domy, což je finančně nejatraktivnější a dnes platný územní plán jim to neumožňuje. Změny územního plánu chtějí dosáhnout nejen pod školou, ale současně i na náměstí 5. května. Z dokumentů stavebního úřadu vyplývá, že majitelé považují změny v obou těchto lokalitách za neoddělitelné (bližší informace o parcelách a ÚP v rámečku).

Šéfem vyjednávacího týmu byl za město pověřen, jako obvykle, jde-li o pozemky, místostarosta Jirout. Od prosince jsem se bezúspěšně snažila získat na úřadě nějaké zápisy z proběhlých jednání. Podařilo se mi to až koncem dubna, kdy jsem obdržela jediný existující zápis, důvěryhodnost jehož obsahu je však snížena tím, že není nikým podepsán. Nicméně vyplývá z něj, že se dne 25.3.09 uskutečnilo pracovní setkání pánů Jirouta, Strejčka, Skalického a Voldřicha (za město), Bočana a Smetáka (za restituenty) a Veselého a Fischera (za firmu InSpira), na kterém se strany vzájemně informovaly o parcelaci a typu výstavbu v dané lokalitě.

Co chce kdo postavit

Dostáváme se k tomu, co by na pozemcích pod školou mělo být. A to nejen na těch, které by popsanou transakcí mělo město získat, ale i na těch, které by měly současným majitelům zůstat -pod školou i na 5. květnu. Typ zástavby na nich je totiž také součástí vyjednávání (zda klasické rodinné domy nebo domy bytové s více jednotkami). Veřejně deklarovaným cílem celé transakce ještě donedávna bylo získat pro město pozemky v těsném sousedství školy a mít tak možnost areál školy postupně rozšiřovat. Na výstavbu sportovní haly ale pozemek už máme. To, co nám chybí, jsou zatím peníze. Otázka bazénu je složitější. Jistě by byl pro mnohé příjemným doplněním občanské vybavenosti, ale mnohem naléhavěji dnes potřebujeme něco jiného (např. školku). Kromě toho představuje bazén vedle jednorázových investičních nákladů většinou i nutnost každoročně dotovat jeho provoz z rozpočtu města. Nicméně uvažovat o rezervě na jeho realizaci v budoucnosti lze.

Co by lidé u školy chtěli mít - to je nepochybně příhodná otázka pro veřejnou diskusi, k níž jsme byli v březnovém IL pány Jiroutem a Strejčkem vyzváni. Z jejich strany šlo částečně jen o prázdné populistické gesto, protože možnosti k vyjádření názoru jsou značně omezené (viz příspěvek Chcete diskutovat? Máte smůlu, není kde!).

O tom, že by v Mokropsech pod školou mělo vzniknout městské centrum, nepadla do okamžiku zveřejnění studie v IL ani zmínka. Tato studie nefigurovala dokonce ani na lednové výstavě připravovaných projektů města. Zeptala jsem se proto starosty Rádla, proč se najednou uvažuje o využití prostoru pod školou pro výstavbu městského centra, když původně měly být pozemky získané od restituentů využity pro potřeby školy? Jeho odpověď zní takto: „Jediné pozemky, které se v této lokalitě skutečně (a velmi draho) podařilo získat od restituentů do vlastnictví města, jsou ty, na kterých dnes stojí ta třetí, nová, budova školy, a ty, na kterých ještě v budoucnu dojde k výstavbě multifunkční školní sportovní haly. Všechny ostatní pozemky v této lokalitě jsou nadále v privátním vlastnictví soukromých vlastníků, kteří je odmítají prodat. V rámci proběhlého jednáni se hledal optimální způsob využití prostoru pod školou , při němž by došlo k maximálně možnému a zároveň dosažitelnému souladu mezi představou vlastníků pozemků o využití této lokality a představou o optimálním využití této lokality z pohledu veřejného zájmu. Výsledek (tedy dosažený a realizovatelný kompromis) byl veřejně představen v předchozích informačních listech lidmi, kteří toto jednání za město vedli.“

Máme snad jeho slova chápat tak, že k úspěšnému dokončení jednání s majiteli je třeba jejich souhlasu s budoucím využitím pozemku, který mají v úmyslu městu darovat? Kromě toho představená studie městského centra evokuje další klíčové otázky: Kdo by měl být investorem a následně provozovatelem a vlastníkem komerčně-obytných objektů? Nehrozí, že v případě nezájmu investorů o využití předpokládané studií by byl městský pozemek rozprodán na bytovou výstavbu, takže výsledkem by bylo prostě jen zastavení celé plochy obytnými domy? Potenciál pro úspěšné fungování řady dalších maloobchodních a jiných provozoven v této části Černošic je totiž podle našeho názoru přinejmenším sporný.

Je možné, že skrytým cílem vyjednávání představitelů města s restituenty bylo prosadit zájmy akciové společnosti Dalmatin a jejích skutečných vlastníků. Informace, které v posledních dnech zveřejnila celostátní média, nám dávají mnoho důvodů se tak domnívat.

Kauza Dalmatin

Policie začala prověřovat okolnosti působení akciové společnosti Dalmatin, kterou měli společně používat čelní funkcionáři Černošic – starosta Rádl, místostarosta Jirout a radní Přibík (všichni ODS) - k tomu, aby mohli ve městě, kde jsou členy samosprávy, tajně spekulovat s pozemky, a současně ovlivňovat změny v územním plánu a používání veřejných finančních prostředků . K utajení identity skutečných vlastníků využili tzv. „bílé koně“, tj. nastrčené neznámé osoby.

Kolega zastupitel Tomáš Hlaváček k tomu dodává: „Jelikož se jedná o jedno z posledních volných prostranství ve městě, v principu nepodporujeme jakékoliv dohody města o částečném zastavění této plochy komerčními a bytovými objekty, a to i za cenu, že majitelé pozemků v současnosti městu tyto pozemky neprodají nebo nedarují. Z dlouhodobého hlediska považujeme pro město Černošice za přínosnější, když tato louka zůstane i nadále loukou a někdy v budoucnosti se podaří s majiteli vyjednat odkup těchto pozemků za přiměřenou cenu. Řešení dojednané v současnosti je slabým kompromisem, které sice městu umožní získat část těchto pozemků do vlastnictví, ale pouze za cenu povolení další bytové a komerční výstavby. Tyto dohody mají dopad do daleké budoucnosti: povolení výstavby je v zásadě nevratným krokem, který z jednoho z posledních volných pozemků ve městě učiní další a další stavební parcely. Park, sportoviště nebo jiná otevřená plocha ve městě katastrofálně chybí. Nezbavujme se jedné z posledních možností něco podobného zde vybudovat. Pokud bude město dlouhodobě konzistentní v prosazování svých zájmů, po určité době může dojít s majiteli pozemků k dohodě o přiměřené ceně za jejich odkup. Do té doby ať zůstane pod školou louka, nezalijme si jí ukvapeně a nenávratně betonem.“

Stanovisko zastupitelů Věcí veřejných k budoucímu využití pozemků pod školou je následující:

  • Nesouhlasíme s výstavbou nového komerčně-obytného městského centra pod školou, protože se domníváme, že město takové centrum v této lokalitě nepotřebuje.
  • V souvislosti se zprávami, které se objevily v médiích (viz výzva na první straně), navrhujeme odvolání místostarosty Jirouta z jednání s majiteli pozemků. Místo něho navrhujeme pro další jednání našeho zastupitele Filipa Kořínka.
  • Jsme pro využití pozemků pod školou pro nezastavitelnou veřejnou zeleň (park) a stavby a plochy veřejného vybavení (rozšíření školního areálu, sportoviště).

Lokalita pod školou

parcely č. 2657/10 a 21 celkem 32 tis. m2
dnešní úz. plán plochy a stavby veřejného vybavení
požadovaná změna úz. plánu na čisté bydlení (cca 1/4), služby a malovýrobu (cca 1/2) a smíšená územní centra (cca 1/4)

Lokalita nám. 5. května

parcely č. 1935/1 a 2 celkem 12 tis. m2
dnešní úz. plán sportovně rekreační plochy
požadovaná změna úz. plánu na čisté bydlení

Dne: 05. 05. 2009 | Daniela Göttelová