Projekt pro lokalitu nádraží Mokropsy

aneb Infobox a 5 parkovacích míst za 27 milionů

O lokalitu před mokropeským nádražím byl a je zájem. Je to frekventované atraktivní místo, kde má město jedny z posledních nezastavěných pozemků. Osm let obtěžoval lidi v okolí hluk a zápach ze stavebního dvora, který zde provozovala firma Stavitelství Řehoř. Poté co firma dostala výpověď, přišla Církev bratrská se záměrem vybudovat tady tzv. Komunitní centrum.Vyvolala tím nebývalou petiční aktivitu v celém městě, od svého úmyslu zde později ustoupila a svůj záměr realizuje na jiném soukromém pozemku.

Výzva k připomínkování projektu

Veřejnost může do projektu nahlížet na úřadě – na investičním nebo stavebním odboru – v době úředních hodin. Připomínky je možno podávat písemně v podatelně úřadu nebo nejpozději ústně na veřejném ústním jednání dne 5.5. ve 14 hodin v zasedací místnosti městského úřadu Černošice v Riegrově ulici, případně mým prostřednictvím, pokud mi je sdělíte ústně, telefonicky nebo písemně na kontakty uvedené v záhlaví stránky tohoto zpravodaje.

Infocentrum a pět parkovacích míst za 27 milionů?

V těchto dnech je na cestě do Bruselu žádost města o dotaci na projekt, který má zkulturnit prostor bezprostředně před budovou nádraží. Projekt zahrnuje výstavbu dvoupodlažní budovy Infoboxu, 5 parkovacích míst a rozsáhlé terénní úpravy směrem k rodinným domkům. To vše za 27 milionů Kč se spoluúčastí města cca 2 miliony (7,5 %). Jedná se pouze o první fázi celkového záměru města na úpravu předpolí a okolí nádraží. V dalších etapách, jejichž pokrytí evropskými penězi je ovšem nejisté, se má postavit záchytné parkoviště pro 60 aut a to podél trati směrem k samoobsluze a na ploše bývalého stavebního dvora vedle budovy ČEZ.

Město porušilo zákon - neinformovalo veřejnost

Podle pravidel EU musí pro chystanou stavbu proběhnout územní a stavební řízení. A účastníkem těchto řízení je ze zákona veřejnost, která může projekt připomínkovat. Jenže aby mohli občané připomínky vznášet, musí o plánované stavbě vědět. Stavební zákon proto ukládá zadavateli projektu - městu Černošice - vyvěsit v místě budoucí stavby oznámení o probíhajících řízeních a o termínu veřejného ústního jednání, kde je nejpozději možno připomínky uplatnit. Právě tuto svou povinnost město nesplnilo, ať už úmyslně či z nedbalosti. O veřejném projednávání, které se konalo 2. dubna na úřadě, se sousedé dozvěděli náhodou, stejně jako já. Ačkoliv se nás na něm snažili přítomní úředníci od podávání námitek odradit s tím, že zmaříme celý projekt, byly naše připomínky nakonec zaprotokolovány. Mimo jiné jsem podala námitku právě proti porušení povinnosti města informovat veřejnost. Ještě ten den večer jsem byla jedním z tvůrců projektu telefonicky vyzvána, abych svoji připomínku do rána stáhla, jinak město kvůli mně nezíská evropské peníze. Po zralé úvaze a ověření si podmínek dotačního řízení, jsem tak neučinila. Bezprostředně poté vyhlásil stavební úřad nové veřejné ústní jednání, a to na 5. 5. ve 14 hodin na Městském úřadě v Černošicích. Jak je vidět, peníze z Bruselu moje námitka neohrozila a zákon dodržet lze.

Z rozhodování o milionech je zastupitelstvo vyřazeno

Od zahájení prací na projektu proběhla dvě zasedání zastupitelstva a ani na jednom z nich nebyl tento projekt zastupitelům představen, ačkoliv na zmíněné a související projektové práce již vyčlenila rada města zhruba 900 tisíc Kč. Zastupitelé byli odkázáni jen na velmi kusé, opožděné a neúplné informace v zápisech z jednání městské rady. Vůbec se z nich ale nedozvěděli celkovou výši nákladů a z toho vyplývající spoluúčast města a ani skutečnost, že žádost o dotaci již byla podána. Na nejbližším zasedání zastupitelstva proto podám návrh, aby rada města předkládala zastupitelstvu ke schválení všechny záměry projektů, u nichž předpokládaná výše nákladů přesahuje 1 milion korun a je v nich spoluúčast města.

Informační listy přinášejí informace ex post

V březnových Informačních listech jsou tomuto projektu věnovány 4 strany, a to včetně vizualizace a fotografie duchovního otce a hnacího motoru celé akce - vedoucího odboru investic ing. Skalického. Ani zmínka o možnosti občanů napsat úřadu své připomínky k němu. A pro jistotu se zpravodaj objevil ve schránkách den poté, co proběhlo výše zmíněné jednání s poslední možností připomínek. Občané města byli zase a znovu postaveni do role hloupých diváků, kteří mohou jen mlčky a nečinně přihlížet tomu, co úředníci a radní vymyslí. Naštěstí, jak píšu výše, byl stavební úřad nucen svolat nové veřejné jednání na květen. Prostor pro podávání připomínek je k dispozici.

V čem je projekt špatný a rizikový?

Předložený projekt je podle mého názoru předimenzovaný a předražený. Předpokládá stavbu dvoupodlažní budovy Infoboxu, v níž bude v přízemí umístěn bufet o rozloze 15 m2 a toalety a v 1. patře infokancelář o rozloze 50 m2 a další toalety. Umístění informační kanceláře do 1. patra je nepraktické. Skromnější přízemní budova by účelu posloužila stejně a nebylo by nutno stavět vnější výtah pro invalidy.

Jestliže bude EU některé nákladové položky považovat za nadsazené (např. právě na dvoupodlažní infobox), přesune je do tzv. neuznaných nákladů a město je bude muset zaplatit z vlastního rozpočtu. Projekt nelze v průběhu schvalování měnit a nebude možné jej tedy jakkoliv upravit a náklady později snížit. K obavám ze zatížení rozpočtu milionovými náklady v budoucnu je důvod.

Co potřebují Černošice před nádražím

Podle mého názoru potřebují obyvatelé města, z nichž převážná část pravidelně odjíždí do Prahy za prací, do škol, za zábavou a nákupy, před nádražím prioritně a akutně záchytné parkoviště pro cca 50-60 aut. O dotaci na něj je možno požádat Evropskou unii v podzimním termínu. Na nejbližším zasedání zastupitelstva proto navrhnu, aby město stáhlo svoji žádost o dotaci na současný projekt a připravilo žádost o dotaci pro vybudování záchytného parkoviště v podzimním termínu.

Neexistující domek je překážkou realizace projektu

Uprostřed inkriminované lokality stojí zhruba 40 let malý domek. V současnosti v něm bydlí dva invalidní manželé. Je pravda, že jejich domek není zkolaudován, ač se o to opakovaně snažili, a tím pádem není zapsán v katastru nemovitostí. V minulosti byli opakovaně vedením města ujišťováni, že se s jejich domkem nic dít nebude, dokonce před dvěma lety rada města souhlasila s jeho oplocením. Starosta Rádl se na zasedání zastupitelů vyjádřil v tom smyslu, že „domek vlastně neexistuje“. Podle katastru možná, ale fakticky ano a je obydlen.
Není pravda, jak píše ing. Skalický v posledních IL, že jeho stavba nebyla nikdy povolena. Nepochybně byla, i když pouze jako provizorní zařízení staveniště, které si později manželé upravili jako obytnou jednotku a přizpůsobili za nemalý peníz svému zdravotnímu stavu. V současnosti pro ně město hledá možnosti jiného vhodného bydlení.

Pozemek č. 5125/50, který bezprostředně sousedí s projektovaným územím a který má být v rámci projektu odcloněn od komunikace velkým a nákladným terénním valem, patří starostovi města Aleši Rádlovi. Ostatní pozemky mají být ochráněny před hlukem, prachem a pohledem na auta pouze drátěnými konstrukcemi s popínavými rostlinami.


Částky jsou v Kč (jedná se o předběžný rozpočet projektu)
Infobox (z toho fasáda 4 mil. Kč) 8 672 500
Zpevněné plochy (včetně 5 park. míst a části cyklostezky) 4 039 500
Drobná architektura 1 885 000
Úpravy terénu 2 537 500
Sítě 1 600 000
Projekt. dokumentace a výběr. řízení 1 950 000
Rezerva 1 720 500
Celkem 22 405 000
DPH 4 256 950
Celkem vč. DPH/P 26 661 950
Dne: 17. 04. 2008 | Daniela Göttelová