Jak je na tom městský rozpočet?

Městský rozpočet se loňský i letošní rok potýká s fatálním propadem podílu na daňových příjmech ze státního rozpočtu. To je realita, kterou nikdo v Černošicích ovlivnit nemůže a která se podobá situaci v řadě jiných obcí v České republice. Tento propad vede k závěru, že město letos nemůže z vlastních zdrojů uhradit téměř žádné nové investice (téměř všechny prostředky letos rozpočtem určené na investice byly použity na úhradu investičních akcí realizovaných loni). Investovat tedy můžeme pouze na úkor zadlužení města dalšími úvěry.

Navzdory této rozpočtové krizi se v letošním roce schází několik zásadních investičních akcí:

Školka na Vápenici

Na prvním místě je třeba uvést výstavbu nové mateřské školy na Vápenici. I přes negativní očekávání byla předběžně schválena naše žádost o dotaci na její výstavbu ve výši 14,7 mil. Kč. Odhady celkových nákladů na její výstavbu se různí a pohybují se od 32 mil. Kč až do 40 mil. Kč (jedná se o fakticky jen minimálně upravený projekt, na nějž již jednou – v únoru 2009 – město žádalo dotaci, a to s rozpočtem 43 mil. Kč, studii můžete vidět na našem webu v sekci Naše město). Městský rozpočet by tedy byl zatížen částkou nejméně cca 17 – 25 mil. Kč. Z této částky lze odečíst cca 10 mil. Kč jako očekávané příjmy z prodeje stávající školky v Topolské ulici, která by po dokončení výstavby školky na Vápenici byla zrušena. Chceme vyvinout maximální úsilí pro realizaci školky, a proto požádáme vedení města (úřad), aby zjistil, jaké jsou možnosti minimalizovat nebo etatizovat výstavbu školku tak, aby to bylo v souladu s dotačními podmínkami, event. hledat všechny možné způsoby snížení částky, kterou město akci spolufinancuje.

Z posledních jednání s vedením města vyplývá záměr stavbu technicky zjednodušit, v důsledku čehož by celkové náklady na výstavbu neměly překročit 32 mil. Kč.

Kulturně-společenský sál (nebo účebny)

Další velkou potenciální investicí je kulturně-společenský sál (viz samostatný článek v tomto zpravodaji), jehož náklady na pořízení by činily 7,3 mil. Kč (cca 10 mil. včetně nákladů na dokončení a vybavení). Možnost získání evropské dotace (uzávěrka žádostí 15. června 2010) je vzhledem neschválení předloženého návrhu na zastupitelstvu bohužel pryč.

Levnější varianta, avšak podle našeho názoru pro město méně potřebná, je nákup učeben za 3,6 mil. Kč.

Ostatní

Dále jsou na stole další důležité investice, např. první etapa rekonstrukce ulice Střední (6 mil. Kč), nový přivaděč vody z Radotína (3 mil. Kč) nebo Park and Ride u mokropeského nádraží (5 mil. Kč celkem včetně možné dotace 2 mil. Kč).

Finanční možnosti

Finanční situace města byla podrobně diskutována na posledním jednání finančního výboru (poradní orgán zastupitelstva), který zastupitelstvu doporučil v příštích čtyřech letech nenavýšit úvěrové zatížení města o více než 25 mil. Kč. V zastupitelstvu zatím nebyla nalezena většinová shoda ohledně prioritizace jednotlivých investičních akcí vzhledem k doporučenému stropu pro další zadlužování.

Realizace výstavby školky na Vápenici je jednoznačně jednou z obecně uznávaných investičních priorit, sami jsme o novou školku vždy usilovali. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že její realizace může v závislosti na skutečných nákladech (viz odhady výše) vyčerpat značnou část kapacity pro jakékoliv investice pro letošní rok i několik dalších. Na posledním jednání zastupitelstva byly předloženy zmatečné podklady ohledně výše celkových nákladů, což bylo hlavním důvodem, proč nebyla výstavba školky (zatím) schválena. Jak je uvedeno výše, město nyní pracuje na úpravách projektu s cílem omezit celkové náklady na 32 mil. Kč.

Ani ostatní uvedené investice však nechceme zcela vypustit.

O všech těchto otázkách, možných úsporách a prioritách budeme nadále s ostatními členy zastupitelstva jednat a pokusíme se nalézt takové řešení, které umožní realizovat maximum možného, aniž bychom jako město finančně vykrváceli.

Dne: 19. 06. 2010 | Tomáš Hlaváček