Postup volby v komunálních volbách

Volič

Voličem pro volby do Zastupitelstva města Černošice je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb na území města Černošic přihlášen k trvalému pobytu. Voličem je také občan jiného státu, který je v den voleb na území města Černošice přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Způsob hlasování

Volič po příchovu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství (platný občanský průkaz, cestovní pas České republiky nebo průkaz o povolení k pobytu). Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise. Hlasování do přenosné volební schránky Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, s úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požádat o zajištění přenosné urny lze na telefonním čísle okrskové volební komise. Před konáním voleb můžete kontaktovat pí. Řehořovou, telefon 221 982 526.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. nejpozději 2. října 2018. Na hlasovacím lístku jsou uvedeny všechny volební strany, které kandidují do zastupitelstva města. Volič má k dispozici tolik hlasů, kolik členů se do daného zastupitelstva volí – ve volbách do zastupitelstva města Černošice do je 21 hlasů.

Úprava hlasovacího lístku

Při úpravě hlasovacího lístku se volič může rozhodnout některým z následujících způsobů:

  • chci hlasovat pro volební stranu – v takovém případě je třeba označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany vybranou volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku. Pokud je označena tímto způsobem více než jedna volební strana, je takový hlas neplatný.
  • chci hlasovat pro jednotlivé kandidáty – v takovém případě je třeba označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem vybrané kandidáty, pro které volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva města má být zvoleno, tzn. 21. Pokud je označeno výše uvedeným způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, je takový hlas neplatný.
  • chci hlasovat pro volební stranu i pro kandidáty z jiných volebních stran – v takovém případě je třeba označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které volič hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva města. Pokud je tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, je takový hlas neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky a tu vhodí do volební schránky. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat o jiný hlasovací lístek.

Neplatnost hlasů nastává v těchto případech:

  • volič označí křížkem na hlasovacím lístku více než jednu volební stranu;
  • volič označí křížkem na hlasovacím lístku více kandidátů, než kolik se volí do daného zastupitelstva;
  • volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta;
  • volič nevloží hlasovací lístek do úřední obálky;
  • volič hlasovací lístek přetrhne;
  • volič vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků.

Zdroj: MěU Černošice