Volební program (dlouhá verze)

Volební leták

VOLEBNÍ PROGRAM VĚCI ČERNOŠICKÉ
KOMUNÁLNÍ VOLBY 15./16.10.2010

ČISTĚ VE VAŠEM ZÁJMU


DŮRAZ NA KVALITU ŽIVOTA V NAŠEM MĚSTĚ

Chceme, aby vzhled města a kvalita života v Černošicích odpovídaly jejich poloze v přírodě, povaze prestižní adresy poblíž Prahy, a společenské skladbě obyvatel. Chceme klást důraz na moderní a ekologický přístup k řízení běhu města, se zaměřením na kvalitu a udržitelný rozvoj. Černošice by již dále neměly zaostávat za okolními obcemi.

ŠKOLY A ŠKOLKY

 • Podpoříme výstavbu školky na Vápenici za použití evropské dotace.
 • Budeme usilovat o dostavbu víceúčelové sportovní haly u ZŠ Mokropsy.
 • Zajistíme okamžitou úpravu nevzhledného okolí ZŠ Mokropsy.
 • Pořádku v blízkosti škol budeme věnovat trvalou pozornost.
 • Podpoříme vybavení školy moderními technologiemi pro interaktivní výuku.
 • Podpoříme projekt miniškolek jako operativního řešení nedostatku míst ve školkách.
 • Budeme usilovat o další výstavbu atraktivních dětských hřišť.
 • Stávající hřiště doplníme dalšími herními prvky, pítky, apod.
 • Spolehlivě zajistíme přítomnost policie nebo dobrovolníků na přechodech pro školáky mezi 7 a 8 hodinou ranní.

OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY

 • Zasadíme se o doplnění a rozvoj veřejných služeb (pošta, místní doprava, parkování aj.)
 • Zeptáme se občanů, co jim ve městě chybí, zapojíme je do plánování veřejné vybavenosti.
 • Budeme podporovat stávající i nové občanské aktivity zaměřené na činnost s dětmi a seniory, aktivity kulturní, sportovní, ekologické, apod.
 • Budeme podporovat tradiční akce jako je Mokropeský Masopust, Farmářské trhy, Mariánská pouť, apod., i nové přínosné volnočasové aktivity.

DOPRAVA

Podpora hromadné dopravy

 • Budeme pokračovat v jednáních se Správou železnic o zlepšení vzhledu a vybavení obou zastávek, o bezpečnosti na přejezdech, o zabezpečení trati uvnitř obce, o bezbariérovosti a zkulturnění podchodů.
 • Dle potřeby upravíme počet autobusových zastávek místní linky a návaznost na vlakové spoje.

Zklidnění automobilové dopravy uvnitř obce

 • V blízkosti škol a školek budeme dbát na maximální zklidnění dopravy.
 • Vytipujeme a prioritně vyřešíme kolizní místa aut a chodců.
 • Na průjezdní komunikaci Vrážská/Dobřicho­vická moderními prvky zajistíme dodržování rychlosti; budeme jednat o omezení tonáže a počtu projíždějících kamionů.
 • Budeme hledat varianty ekonomických a tudíž realizovatelných řešení odvedení tranzitní dopravy z města.

Cyklistika a pěší doprava

 • Podpoříme budování dalších bezpečných tras pro cyklisty.
 • Zajistíme pravidelné kontroly lávky pro pěší a železničního mostu a v dlouhodobém horizontu lávku rekonstruujeme nebo nahradíme novou.

PÉČE O SENIORY

 • Podpoříme vznik Klubu pro seniory.
 • Zavedeme zvýhodněné vstupné na kulturní akce města.
 • Nabídneme bezplatnou právní pomoc.

BEZPEČNOST A ČISTOTA

 • Zlepšíme svoz tříděného odpadu a zřídíme velkokapacitní kontejnery na výjezdu z města.
 • Budeme systematicky a efektivně využívat lidské a strojové kapacity Technických služeb k údržbě a úklidu města.
 • Budeme pohotově reagovat na upozornění občanů na nepořádek.
 • Zvážíme umístění bezpečnostních kamer na frekventovaných místech ohrožených vandalismem, např. podchody pod tratí.
 • S důrazem na detail zlepšíme vzhled míst s přirozenou vyšší koncentrací obyvatel.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Přijmeme kroky ke snížení znečištění města hlukem, prachem a smogem.
 • Budeme ochraňovat vzrostlou zeleň uvnitř obce.
 • Nedovolíme likvidaci lesních porostů sloužících k rekreaci obyvatel v okrajových částech.
 • Při nuceném kácení stromů budeme vždy důsledně uplatňovat požadavek náhradní výsadby.
 • Zlepšíme atmosféru ve městě i v přeneseném smyslu slova – přinášíme slušnost a pozitivní přístup.


OTEVŘENOST A VSTŘÍCNOST VŮČI OBČANŮM

INFORMAČNÍ LISTY, WEBOVÁ STRÁNKA

 • Informačnímu listu vrátíme podobu demokratického komunálního periodika, zpřístupníme jej všem politickým uskupením i občanům. Zastavíme cenzuru a zneužívání IL k osobní politické propagaci a zkreslování informací.
 • Na webu města obnovíme diskusní fórum bez komplikované registrace a vytvoříme prostor pro otázky občanů směrem k úředníkům a starostovi/sta­rostce města.
 • Budeme úplně a včas zveřejňovat informace o chystaných projektech a zásadních rozhodnutích.

RADNICE

 • Úřad považujeme za službu občanům za jejich peníze. Zajistíme, aby tak fungoval a působil.
 • Změníme přístup úřadu k poskytování informací a řešení dotazů.
 • Budeme trvat na profesionálním a korektním chování úředníků.
 • Zlepšíme orientaci na radnici; na každých dveřích bude fotka úředníka, přehled agendy a údaj o zastupování v případě nepřítomnosti.
 • Okamžitě zpřehledníme webové stránky města a úřední desku.
 • Zvýšíme počet zasedání zastupitelstva, aby se zmenšil počet projednávaných bodů a otevřel se prostor pro kvalitní diskusi a vystoupení občanů.
 • Budeme občanům včas a v plném rozsahu poskytovat podklady k jednáním orgánů města.
 • Zavedeme jmenovité hlasování zastupitelů a radních.


ZODPOVĚDNÉ A TRANSPARENTNÍ HOSPODAŘENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, INVESTICE

 • Zavedeme maximální transparentnost a otevřenost – vše na internet, žádné utajené smlouvy.
 • Pro rozhodování o investicích bude klíčová jejich účelnost a efektivita, podpora veřejnosti.
 • Budeme důsledně kontrolovat kvalitu provedených prací a uplatňovat reklamace.
 • Dlouhodobě budeme usilovat o snížení zadluženosti města.
 • Dosáhneme snížení cen u stávajících i nových dodavatelů při současném zvýšení kvality.
 • Výběrová řízení budeme provádět transparentně a využívat moderní metody nákupu, např. elektronické aukce.
 • K financování využijeme veškeré možné zdroje, vč. dotací krajských, státních a evropských.
 • Zveřejníme soupis majetku města a evidenci smluv.

ÚZEMNÍ PLÁN A STAVEBNÍ ROZVOJ

 • Stanovíme a otevřeme veřejné diskuzi priority a strategii rozvoje města.
 • Zajistíme využití pozemků pod ZŠ Mokropsy pro veřejnou vybavenost a potřeby školy.
 • Nedovolíme další rozšíření zástavby za současné hranice města.
 • Zachováme městské pozemky jako rezervy pro budoucí občanskou vybavenost.
 • Rozvoj přirozených městských center budeme řešit citlivě a komplexně.
 • Maximálně využijeme, rozšíříme a zkvalitníme veřejné a zelené plochy uvnitř města.

BEZ KORUPCE

 • Garantujeme vám Černošice bez korupce ve všech oblastech veřejné správy.
 • Zavedeme opatření proti machinaci s veřejnými zakázkami, uzavírání smluv, prodejem obecních pozemků, apod. a tím zajistíme více peněz v městské kase.

Věci černošické

budou ve vedení města prosazovat společné zájmy občanů města.
a zajistí lepší fungování i komunikaci úřadu.

Žádný kandidát za Věci černošické nevlastní ve městě pozemek, na kterém by usiloval o změnu územního plánu, ani nemá žádný podíl ve firmě, která se uchází o městské zakázky.

Budeme pracovat transparentně, čistě a ve Vašem zájmu. 

„Čistě ve Vašem zájmu“

Děkujeme předem za Váš hlas a Vaši důvěru.