Více vody z Prahy

K zásobování obyvatel Černošic pitnou vodou slouží tři zdroje – dva vlastní (studna a vrt na příjezdu od Radotína), které doplňuje voda z Prahy, kterou nám dodává firma Veolia.

Množství vody, které můžeme z Prahy odebírat, je stanoveno smlouvou z roku 2001. Již několik let ale odebíráme vody víc. Situace se mírně zlepšila poté, co firma Aquaconsult, která spravuje vodovody a kanalizace v Černošicích, instalovala telemetrické zařízení, které reguluje poměr, v jakém je naše (levnější) a pražská (dražší) voda míchána, a to tak, že přednostně jsou využívány naše zdroje. Nicméně do budoucna je třeba zajistit větší odběry vody z Prahy.

Jak se ukázalo na jednání s firmou Veolia, které Aquaconsult v lednu tohoto roku inicioval, brání zvýšení dodávek pražské vody do Černošic současná kapacita přenosové soustavy – tzn. kapacita stávajícího vodovodního řadu, na který je náš vodovod v Radotíně napojen, a kapacita vodojemu Třebotov (ve Zderazské ulici), z něhož je do tohoto řadu voda dodávána. Černošický vodovod s profilem potrubí DN 200 mm je totiž napojen v Radotíně v ulici Karlická na vodovod s profilem DN 150 mm, z něhož jsou zásobovány rovněž rodinné domy ve svahu mezi Radotínem a Třebotovem. Při zvýšeném odběru vody do Černošic (např. v letních měsících nebo při odstávce našich zdrojů) dochází k výraznému poklesu tlaku a dokonce k omezení dodávky vody do těchto nemovitostí.

Firma Veolia navrhla technické řešení, které by tuto nepříznivou situaci odstranilo a umožnilo dodávku vody z Prahy do Černošic zvýšit. Je nutné vybudovat nový řad s profilem DN 200 mm, kterým se náš stávající řad připojí přímo na vodojem Třebotov nebo na hlavní řad (DN 300 mm), kterým je do tohoto vodojemu přiváděna voda z hlavního vodojemu Radotín, tzn. už nebudeme mít společný vodovod s radotínskými nemovitostmi. Umožnila by se tím nejen vyšší dodávka vody, ale zvýšil by se i tlak o cca 3,5 A, což by umožnilo vytlačit vodu i do výše položených vodojemů v Černošicích.

V současné době má Radotín vypracovanou projektovou dokumentaci na realizaci nového vodovodu v místech, kudy by vedl i nový vodovod pro Černošice, a tak se objevila možnost využít výkopových prací pro tento nový vodovod a položit naše potrubí současně s novým radotínským. Pokud by se takto podařilo výstavbu zkoordinovat, došlo by k úspoře našich finančních prostředků - pouze na části trasy bychom plně hradili výkopy i pokládku potrubí. Hrubý odhad nákladů na vybudování řadu je 2 miliony Kč.

Odbor investic už ve výběrovém řízení vybral projektovou kancelář ing. Ivana Fialy, která nám za cenu 86 400 Kč zpracuje projektovou dokumentaci na nový vodovodní řad v délce 560 m.

Po vypracování projektu a nalezení finančních prostředků v rozpočtu města budeme připraveni v součinnosti s Radotínem zahájit stavební práce. Možnosti získat na stavbu případně dotaci, jak se to podařilo radotínským, jsou zřejmě omezené, neboť se jedná o stavbu v cizím katastru a navíc se předpokládá, že po dokončení vodovod předáme do vlastnictví Radotínu.

Za informace, z nichž jsem při psaní tohoto příspěvku vycházela, děkuji panu ing. Vlčkovi a panům Janoušovi (Aquaconsult) a Jiránkovi (odbor investic MěÚ Černošice).

Dne: 22. 04. 2010 | Daniela Göttelová