Než skončí stavební uzávěra v okrajových částech Černošic

V září 2006, těsně před koncem minulého volebního období, schválilo zastupitelstvo Černošic změnu územního plánu, která v blízké budoucnosti umožní rozsáhlou výstavbu v lokalitách Werichova, V Lavičkách, Akátová, Javorová, Na Koutech – východ. V současné době platí na těchto územích stavební uzávěra. Ta skončí přijetím regulačních plánů, které stanoví mj. velikost parcel, míru zastavění pozemků, maximální výšku hlavních staveb, šířku komunikací, řešení technické infrastruktury či další občanské vybavení, jako např. sportovně rekreační plochy, plochy veřejné zeleně nebo kontejnerová stání pro tříděný odpad.

K návrhům zadání regulačních plánů jsme v řádném termínu uplatnili své požadavky a připomínky, v nichž jde hlavně o zajištění kontrolovaného nárůstu počtu obyvatel. Velkoryse navržená velikost parcel v regulačních plánech (ve dvou lokalitách převážně průměrně 1700 m2, v ostatních dokonce 2000 m2 ) sice sleduje stejný cíl, tedy co nejnižší přírůstek obyvatel, nicméně z praxe víme, že v Černošicích rostou viladomy (domy o třech a více bytových jednotkách) jako houby po dešti. Pro investora je vzhledem k velikosti a ceně pozemku výstavba viladomů samozřejmě výhodná. Územní plán však počítal průměrně se čtyřmi obyvateli na parcelu a dům, u viladomů je to ale minimálně trojnásobek. Důsledkem bude nedostačující občanská vybavenost a vzroste i dopravní zátěž v obci. Proto se domníváme, že i výstavba viladomů by měla být regulována.

Dále trváme na důsledném ověření tlaku městské vody, a to zejména na Vráži, kde je v období zvýšeného odběru vody situace problematická, a prověření kapacity vodovodní a kanalizační sítě (tento požadavek je v regulačních plánech již zahrnut). Mohlo by se totiž stát, že po napojení nových domů na stávající sítě dojde ke kolapsu systému.

S cílem co nejméně zatížit rozpočet obce investicemi do vodovodní a kanalizační sítě, veřejného osvětlení, výstavby komunikací, odpočinkových ploch apod. lze jako podmínku majitelům pozemků, kteří mají na ukončení stavební uzávěry zájem, stanovit, že tyto nezbytné investice do infrastruktury uhradí ze svého. To jsme do připomínek k zadání regulačních plánů také zahrnuli. I přesto ale následná výstavba nezanedbatelně zatíží rozpočet obce (např. údržba komunikací a veřejné zeleně, svoz odpadu apod.) a je nasnadě, že se tak bude dít na úkor již stávající zástavby.

V souvislosti s budoucí výstavbou ve zmíněných lokalitách požadujeme také zachování vzrostlé zeleně.

Po schválení zadání návrhů regulačních plánů bude následovat ještě fáze návrhu regulačních plánů. Návrh bude vyvěšen na úřední desce a bude se k němu konat veřejné projednání. Až zastupitelstvo návrh schválí, definitivně vstoupí v platnost změna územního plánu a skončí stavební uzávěra na výše zmíněných lokalitách.

V současné době jsou návrhy zadání regulačních plánů k nahlédnutí v kanceláři úřadu územního plánování, MěÚ Černošice, Riegrova 1209 (po a st 8 – 11.30 a 12:30 – 17, v jiný den po telefonické dohodě) a na adrese www.mestocernosice.cz v části označené úřední deska, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Jedním z majitelů pozemků, kterých se regulační plány týkají, je místostarosta M.Jirout (ODS). V lokalitě nazvané V lavičkách vlastní pozemek č. 3830/9 o rozloze 11.430 m2.

Dne: 18. 06. 2008 | Lenka Kalousková