Kdo reguluje regulativy

Porovnáme-li Černošice s jinými městy z hlediska kvality komunikací, občanské vybavenosti, celkové upravenosti a pořádku, nutno konstatovat, že si nevedou příliš dobře. Evidentně nám schází několik desítek milionů korun na to, aby se situace zlepšila. Jde-li vedení města o blaho jeho obyvatel, mělo by uvážlivě nakládat s městskými penězi, neplýtvat jimi na nesmyslné investice a snažit se získávat peníze ze státních dotací a fondů EU na dobře připravené projekty, které budou městu ku prospěchu. Vedení města to ale vidí jinak a prioritou některých zastupitelů je zejména nárůst stavebních parcel. Vidíme-li však potíže se správou města dnes, těžko najdeme rozumný důvod pro jeho rozšiřování za současné hranice.

Povodně jako záminka

Povodně v létě 2002 se staly záminkou k tomu, aby bývalé vedení města, které nastoupilo na podzim téhož roku a které bylo prakticky totožné s tím dnešním, přistoupilo ke změně územního plánu. Ten se situací okolo řeky nakonec téměř nezabýval. Místo toho změnil pole, louky a část lesa na Vráži na stavební parcely (což může v konečném důsledku hydrogeologickou situace ještě zhoršit), i když proti tomu protestovala občanská sdružení i mnozí občané. Nepochybně nelze upřít rodinám postiženým povodněmi právo na vybudování nového domova dál od řeky. Problém je v tom, že na stavebním rozvoji mají zájem někteří spekulanti a developeři, kteří mají nejrůznější vazby na zastupitele. Samotný proces změny územního plánu už nás stál několik desítek tisíc korun z městské kasy a ze státního rozpočtu. Na pozemcích, které byly územním plánem změněny na stavební parcely, byla poté vyhlášena stavební uzávěra do doby než budou přijaty tzv. plány regulační. Jejich projednávání začalo právě teď. Ačkoliv připomínky k nim může dávat každý, většina lidí o nich neví. Vedení města své občany o tak zásadní věci, která ovlivní život v našem městě na několik desítek let, dostatečně neinformovalo. O veřejné diskusi (v Informačním listě, na webu města?) si můžeme nechat jen zdát.

Co je regulační plán

Je to nástroj, kterým může město regulovat nejen výšku nových budov, zastavěnost parcel a šířku nových komunikací, ale zejména může stanovit, co musí být splněno, aby nová výstavba vůbec mohla začít, tzn. určit tak zvané podmiňující investice hrazené majiteli pozemků. Například zjednodušeně řečeno, stoupne-li s výstavbou počet obyvatel o 1 000, spočítá se nutná kapacita vodárny a v případě, že by nestačila, nebude výstavba povolena do doby, než se za spoluúčasti majitelů vyřeší její navýšení. Možná, že se nakonec podaří některé investiční náklady spojené s novou výstavbou přesunout na majitele pozemků, přesto se město nevyhne v budoucnosti zvýšeným nárokům na údržbu nových částí obce (úklid a osvětlení komunikací, svoz odpadů, péče o veřejnou zeleň, požadavky na autobusové spojení a činnost městské policie ve vzdálenějších částech atd.) a většímu tlaku na už tak nedostatečnou kapacitu školek. Samotný proces pořízení a schválení regulačního plánu, stejně jako územního plánu, opět stojí desítky tisíc korun. Zastupitelstvo může požadovat, aby jej alespoň zčásti zaplatili ti, kteří o něj mají zájem. Udělá to?

Střet zájmů místostarosty Jirouta

Zastupitelem, který má na přijetí regulačních plánů a ukončení stavební uzávěry největší zájem, je zřejmě Michal Jirout (ODS). Figuroval už v minulém zastupitelstvu, kde vedl tzv. koordinační komisi s poměrně širokými a ne zcela jasnými kompetencemi. Dnes je tento člověk 2. místostarostou Černošic a předsedou komise investiční.V katastru Černošic je spoluvlastníkem pozemků č. 3830/9 a 3945/1 o celkové výměře přes 25 000 m2. Na prvním z nich byl i jeho zásluhou už změněn územní plán na stavební parcely a nyní je na pořadu přijetí regulativů. Snahou zastupitele by mělo být minimalizovat dopady nové výstavby na městský rozpočet. Úsilí majitele pozemku bude zřejmě právě opačné. A tady, jak se domnívám, jde o ukázkový příklad střetu zájmů místostarosty Jirouta. O jeho účasti v komisi, která rozhodovala o přidělení zakázky na dostavbu vodovodu a kanalizace, píšeme na jiném místě. Jako duchovní otec současné podoby diskusního fóra městského webu, které zeje prázdnotou kvůli nesmyslně složité registraci, zajistil radnici kýžený klid na práci.

Věci veřejné k regulačním plánům

Zastupitelé Věcí veřejných budou v požadovat, aby se regulační plán neprojednával pro všech 7 oblastí najednou, ale postupně tak, aby bylo možné zodpovědně posoudit dopady další zástavby na život ve městě. Budeme navrhovat, aby náklady na jeho pořízení hradili ti, kteří o něj mají zájem.

Dále budeme navrhovat, aby regulační plán obsahoval:

Analýzu podmiňujících investic nutných k zahájení výstavby – komunikace včetně sítí, kapacita ČOV, vodárny, plynofikace, telefonního vedení a trafostanic.

Analýzu kapacity občanské vybavenosti (hřiště, sportoviště dle věkových kategorií, kapacita školek) a nákladů na údržbu budoucích částí města.

Analýzu nákladů na vybudování kruhového objezdu v zatáčce za železářstvím U Koníčků.

Návrh smlouvy o spoluúčasti investorů na vybudování podmiňujících investic. Majitel pozemku, který si chce na Vráži postavit nový dům pro svoji rodinu proto, že jeho dům stojí v blízkosti Berounky a má obavu z dalších povodní, by se na podmiňujících investicích podílet nemusel.

Věříme, že naše návrhy podpoří ti zastupitelé, kteří mají zájem na tom, aby se peníze z městského rozpočtu použily ku prospěchu našich dnešních obyvatel a nikoliv na investice vyvolané novou výstavbou.

Lokality dotčené regulačním plánem

Jedná se o poměrně rozsáhlé území polí, luk a lesa - směrem na Dobřichovice vlevo od hlavní silnice k Berounce jde o oblasti V lavičkách, ulice Javorovou, Akátovou a Slunečnou, a vpravo od silnice směrem k dubu jde o oblasti Na vysoké a Na koutech a ulici Werichovu. Podle našich výpočtů se jedná o plochu téměř 30 hektarů! Na části stojí chatičky či jednotlivé domy, větší část je však dosud nezastavěná. Největší parcely v těchto lokalitách mají čísla: 4098/1, č. 4101/5 , 4101/7, 4098/21, 4098/20, 3830/9 a 3830/3. Nařízení č. 1/2006 o stavební uzávěře se seznamem dotčených pozemků, podle nějž lokalizujete budoucí výstabu i určíte majitele pozemků, můžete obdržet na úřadě nebo od nás.

Dne: 12. 06. 2007 | Daniela Göttelová