Jak zhodnotit pozemek (místo)starosty z ODS snadno a rychle

Vápenice

Mokropeské nádraží

Loňský, letošní a minimálně i příští rok bude po finanční stránce pro město Černošice velmi náročný. Hospodářská krize se promítá i do snížených příjmů města ve formě podílu na vybraných daních a každou investici nebo jiný mimořádný výdaj si město nyní musí rozmýšlet s mimořádnou obezřetností. Čeká nás výstavba školky na Vápenici, zadlužení rychle roste, některé jiné investice budou muset zřejmě být zrušeny nebo odloženy. Viz také článek Jak je na tom městský rozpočet.

V tomto kontextu je zajímavé se podívat na následující investice hrazené z městského rozpočtu v poslední (už finančně krizové) době:

Zastavení první – Vápenice

Město Černošice dlouhodobě usiluje o výstavbu nové a tolik potřebné mateřské školky. Pro tento záměr byla vybrána lokalita Vápenice a přípraven projekt. V loňském roce město zaplatilo kompletní zasíťování celé lokality včetně silnice a chodníků. To je i podmínka pro možnost žádat o evropskou dotaci, která nám nakonec byla letos přislíbena. Toto celé zní na první pohled velmi racionálně: školku chceme, bez zasíťovaných pozemků jí postavit nelze a navíc se otevřela cesta k evropským dotacím.

Po bližším zkoumání se ale nabízí otázka, zda město muselo financovat komunikace a sítě v tak velkém rozsahu. Na výřezu z projektu (viz obrázek) je patrná komunikace od nového kruhového objezdu v ulici K lesíku k novému areálu mateřské školy (v levé části obrázku). Proč ale město budovalo i druhou komunikaci znázorněnou v horní části obrázku, která ke školce vůbec nevede? Na to zřejmě neexistuje jiná odpověď než ta, že majitelem pozemku na samém konci této nové komunikace je náš místostarosta Jirout (ODS), viz vyšrafovaný pozemek v levé horní části obrázku.

Sečteno a podtrženo, místostarosta Jirout si za peníze města nechal postavit silnici a veškeré sítě ke svému pozemku, aniž by se jako majitel pozemku na této investici jakkoliv finančně podílel. To vše pod záminkou, „že to je nutné pro novou školku“. Jak je ale z projektu patrné, tato část komunikace se školkou vůbec nesouvisí.

Podotýkám, pan místostarosta pozemek koupil v červenci 2008, tedy v době, kdy už z titulu své funkce dobře věděl o připravované investici města do mateřské školky, a to za cenu 2000 Kč / m2 (nechávám stranou, jak se panu místostarostovi podařilo přimět tehdy 78-letou majitelku k prodeji pozemku za takto přátelskou cenu).

Faktem důležitým pro město a jeho rozpočet nicméně zůstává, že město vynaložilo cca 10 mil. Kč na komunikace a sítě v lokalitě Vápenice, z nichž značná část mohla být ušetřena, kdyby město nefinancovalo komunikaci a sítě k pozemku pana místostarosty.

Zastavení druhé – Mokropeské nádraží

V průběhu letních měsíců město Černošice realizovalo úpravu plochy před mokropeským nádražím (akce označovaná jako „Park & Ride“). Po zkrachovalém projektu „Bike & Ride“ šlo v zásadě o relativně jednoduchou kultivaci celého prostoru parkoviště, vybudování nových chodníků, několik metrů vysokých valů oddělujících prostor parkoviště od sousedních pozemků a průchod mezi nimi s efektně vypadajícími kamennými opěrnými zdmi (viz foto).

Nemohu říci, že by se mi výsledek nelíbil, naopak jej považuji za celkem zdařilý a ani cena hrazená z městského rozpočtu (necelý 1 mil. Kč) se nezdá být přemrštěná.

Je však otázkou, zda tato investice je natolik prioritní, aby se právě v této pro město finančně velmi složité situaci realizovala. Celý prostor se esteticky zvelebil, o tom není sporu, na funkčnosti mu to však nijak nepřidalo, což je podle mého názoru za současné situace zbytečný luxus.

Odpověď na otázku, proč je tato akce realizována právě teď, nalezneme pohledem do katastru nemovitostí. Majitelem pozemku bezprostředně sousedícího s novými valy a novým průchodem, je náš starosta, Aleš Rádl (ODS).

Na „opodstatněnosti“ této investice nic nezmění ani informace, že pan starosta údajně městu daroval několik stromů, které byly v této lokalitě vysázeny.

Dne: 04. 10. 2010 | Tomáš Hlaváček