Hry s pozemky - platí pravidla jen pro někoho?

  1. Pravidlo pro získávání pozemků pod komunikacemi – bezúplatný převod
    Vedení města se postupně snaží získat do vlastnictví všechny pozemky pod komunikacemi. Bude-li jejich vlastníkem, bude mít možnost využívat na jejich rekonstrukci dotační peníze. V případě, že vlastníkem pozemku je někdo jiný, existují tři způsoby, jak tyto pozemky pro město získat – dohoda s vlastníkem o bezúplatném převodu, vykoupení pozemků nebo jejich směna za jiné (městské) pozemky, které nejsou pod komunikacemi. Z radnice mnohokrát zaznělo, naposledy z úst starosty Rádla na zářijovém zasedání zastupitelstva, že jedinou možnou cestou pro současné vedení je bezúplatný převod pozemků a o žádném jiném způsobu se nikdy neuvažovalo. Někteří majitelé již městu svoje pozemky darovali bez jakýchkoliv požadavků, jiným město za převod slíbilo uklízet před jejich domy v zimě chodníky nebo pomoci s dědickým řízením. Někteří, zejména ti, kteří nežijí v Černošicích, v sobě odmítají najít „občanskou odpovědnost vůči našemu městu“, kterou od nich radnice očekává, a pozemky darovat nechtějí. Zde je nutno říct, že je právem každého naložit se svým majetkem dle vlastního uvážení. Někdy může mít na rozhodování majitelů zásadní vliv způsob, jakým se je město snaží o nutnosti darovat pozemky přesvědčit. Za těchto okolností přišla rada města s návrhem postupovat vůči jedněm majitelům jinak. V lokalitě zvané Lavičky (ve svahu pod ulicí Dobřichovická směrem k Berounce) nabídlo manželům Martínkovým směnit jejich pozemky pod ulicemi V Olšinách a Javorová (674 m2) za pozemky města (498 m2). Tyto městské pozemky leží ve svahu a jsou nevhodné pro výstavbu, ale současně sousedí se stávajícími pozemky rodiny Martínkových, které se jejich připojením zvětší. Pro tuto výjimku ze standardního postupu města nebyl žádný důvod. Martínkovi mohli městu svoje pozemky pod komunikacemi darovat, jako to město vyžaduje od všech ostatních, a pokud měli zájem o ty městské, měli si požádat o jejich odkoupení - vzhledem k jejich charakteru by je asi jako jediní zájemci získali. Šestnáct zastupitelů, kteří pro tuto směnu hlasovali (zastupitelky VV D.Göttelová a L.Kalousková návrh nepodpořily a další dva zastupitelé VV byli z jednání omluveni), „prolomilo limity“ a ztížilo tak postup města při jednáních s dalšími vlastníky.
  2. Pravidlo pro financování komunikací a sítí v nových rozvojových lokalitách – stoprocentně na náklady majitelů stavebních parcel
    Ulice V Olšinách a Javorová jsou hraniční a tedy příjezdové ulice k lokalitě Lavičky, která patří mezi několik tzv. rozvojových lokalit, kde poslední velkou změnou územního plánu vznikly nové stavební parcely. Mnohokrát bylo deklarováno představiteli města, že veškeré komunikace a sítě v těchto lokalitách budou hrazeny majiteli přilehlých stavebních parcel a že tato výstavba nijak nezatíží rozpočet města. Přesto se v zápise z jednání městské rady z 1.9. můžeme dočíst, že výše popsanou směnou pozemků se městu otvírá možnost získat dotace. Jenže dotace zpravidla bývají s finanční spoluúčastí města. A není důvod žádat o dotaci tam, kde by měli výstavbu hradit v plném rozsahu soukromí majitelé pozemků. Už dříve jsem kritizovala využití 15-ti milionové dotace Ministerstva zemědělství na dostavbu vodovodu a kanalizace (k níž město z rozpočtu přidalo 9 milionů Kč) v této lokalitě, která navíc ještě v době přidělení dotace nebyla oficiálně určena k zástavbě. A to v situaci, kdy existují v Černošicích obydlené ulice bez těchto sítí.
  3. Pravidlo stavební uzávěry v rozvojových lokalitách do doby přijetí regulačních plánů
    V rozvojových lokalitách platí v současné době stavební uzávěra. Ta byla přijata zastupitelstvem města současně se schválením změny územního plánu (tj. s přeměnou nestavebních parcel na stavební), a to do doby přijetí regulačních plánů, které přesně stanoví pravidla, za nichž bude výstavba v těchto lokalitách v budoucnosti probíhat. Opakovaně jsme byli vedením města ujišťováni, že regulační plány jsou pojistkou proti tomu, aby další výstavba neprobíhala podle přání investorů, ale podle potřeb a možností města (viz rámeček). Na jednání rady města dne 7.7. však již zmiňovaná lokalita Lavičky dostala ze stavební uzávěry výjimku. Investoři nemusí čekat na regulativy a mohou pozemky rozparcelovat (ačkoliv ještě nejsou schváleny velikosti pozemků), začít stavět uvnitř lokality komunikace a sítě (ačkoliv nebyly schváleny jejich parametry) a také tenisové kurty (ačkoliv nebyl schválen typ sportoviště v dané lokalitě). Regulační plán měl mj. stanovit i dopady výstavby na kapacitu vodárny a čističky odpadních vod a případně určit, jak se budou majitelé nových stavebních parcel na jejich rekonstrukci podílet - tomu se ti, kteří mají výjimku, zřejmě vyhnou. K udělení výjimky proto podle mě nebyl žádný důvod a je otázkou, zda je správné, aby výjimku z uzávěry, kterou schválilo 21-členné zastupitelstvo, udělovala 7-členná městská rada. Ve všech popsaných případech nestandardních postupů města figuruje jako nejvýraznější osoba místostarosta Jirout (ODS) – jako člen rady a zastupitelstva hlasoval pro kontroverzní směnu pozemků v lokalitě Lavičky a byl pověřen realizací přijatého usnesení. Jako radní hlasoval pro udělení výjimky ze stavební uzávěry v této lokalitě. Současně je, stejně jako Martínkovi, jedním z majitelů pozemků, jimž výjimka ze stavební uzávěry v Lavičkách umožnila začít stavět. Místostarosta Jirout je v nelehké situaci. Na jedné straně by jako představitel města měl usilovat o minimalizaci dopadů nové výstavby na městský rozpočet a současně jako jeden z majitelů stavebních parcel je celkem pochopitelná jeho snaha minimalizovat svoje vlastní náklady a přenést je v co největší míře na město. To je evidentní střet zájmů. Pan Jirout by se měl rozhodnout, cítí-li se být v našem městě více místostarostou nebo investorem, a jednu z těchto rolí opustit.

V Informačním listě č. 11/2005 píše M.Jirout na str. 4-5 na téma regulační plány: „…Zjednodušeně řečeno, regulační plán tvoří soubor přesných zásad, za kterých může vznikat nová zástavba. Tyto zásady lze rozdělit do dvou oblastí: a) podmiňující investice – stanovují investice, které musí být na náklady majitele pozemků realizovány před vlastní zástavbou pro bydlení. Jedná se o: - veškeré chybějící inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektřina, event. plyn a telefon), - nově vzniklé komunikace ve finální kvalitě s vyřešením odvodu dešťových vod, - veřejná zeleň a sportoviště určené ÚP a regulačním plánem, - ostatní požadované investice (rekonstrukce vodárny, dopravní řešení aj.) b) regulace vlastní zástavby pro bydlení. Zde se jedná o: - určení minimální plochy pozemku a míra jeho zastavěnosti, - vymezení uličních profilů a jejich skladby (chodník, zelený pás aj.) - určení hranic zástavby na pozemku, - další specifické regulace dle požadavků zadavatele…“ Dále čteme, že regulační plán je nástroj velmi objektivní, protože měří každému stejně a určuje každému jasné, přesné a stejné podmínky.

POKUS O ZÍSKÁNÍ VYJÁDŘENÍ STAROSTY
Filip Kořínek
3. listopadu 2008 jsem zaslal A. Rádlovi níže uvedený dotaz, abych získal k věci jeho vyjádření. Vážený pane starosto, na zářijovém zastupitelstvu byla odsouhlasena směna pozemku s Martínkovými. (...) Z jakého důvodu město v tomto případě s majiteli vyjednalo směnu, když až doposud byla jednoznačně držena strategie, Vámi osobně opakovaně potvrzená a obhajovaná, že za pozemky pod komunikacemi město z principu nebude nikomu nic platit a očekává, že mu budou bezúplatně převedeny? Odpověď starosty: --- (Do 20. listopadu, kdy tento zpravodaj šel do tisku, odpověď nepřišla. Nechávám na čtenářích, zda to přičtou spíše starostově neschopnosti komunikace se zastupiteli a veřejností nebo citlivé podstatě věci samotné, kterou možná nechce vysvětlovat.)

Dne: 24. 11. 2008 | Daniela Göttelová