Hrozba vyvlastnění kvůli tunelu způsobila poprask

Prázdninové veřejné projednání územního plánu – dokumentu pro budoucnost našeho města klíčového – mělo nečekaně dramatický průběh.

Naplnit zákon a nic víc...

Ze zákona vyplývá, že proces schvalování územního plánu probíhá za účasti veřejnosti. Zákon však nemůže ošetřit každý detail a odlišné situace v různých městech, a tak stanoví jen základní podmínky. Může se ale stát, že někde stavební úřad splní své zákonné povinnosti a přitom veřejnost o územním plánu pořádně neví. V Černošicích je to spíše pravidlo než výjimka – například územní rozhodnutí o výstavbě Centra Vráž viselo na úřední desce v době vánočních prázdnin.

Nový územní plán Černošic se na úřední desce objevil letos o letních prázdninách a visel tam zákonných 30 dní. I veřejné projednání územního plánu proběhlo v době prázdnin – 23. srpna v Club kinu. Na otázku, proč nemohl být plán zveřejněn déle, odpovídá vedoucí odboru územního plánování ing. Voldřich vyhýbavě, hovoří o „tlacích“ na schválení ještě před říjnovými komunálními volbami. Zveřejnění tak zásadního materiálu na dobu 30 dní v době prázdnin je ale podle nás málo.

Zájmy občanů města mají hájit jejich zastupitelé – proto jste si nás zvolili, že ano. Bohužel ale nezbývá než konstatovat, že ani my jsme své roli tentokrát nemohli pořádně dostát. Až do plného zveřejnění jsme ani my neměli potřebný přístup k připravovanému dokumentu. I přes velkou snahu – dokonce jsme se obrátili na Ministerstvo vnitra – se nám nepodařilo v plném rozsahu od úřadu ing. Voldřicha získat materiály dříve, než je dostala veřejnost. Po celou dobu projednávání a zapracovávání desítek změn byli zastupitelé informováni jen velmi sporadicky a nedostali materiál do ruky - jen ústní komentáře a možnost nahlédnutí do map přímo na úřadě. Paradoxní také je (a nedůvěru budí), že i tzv. „zastupitelstvem pověření zastupitelé“ (Jirout + Strejček) odmítali dát podklady nám ostatním – tedy těm, kdo je „pověřili“!

Územní plán je materiál složitý a je těžké rozklíčovat, jaké všechny změny proti dnešnímu stavu v něm v průběhu přípravy proběhly, které byly prospěšné a které nikoliv. Důkladné studium a posouzení vyžaduje čas, který ani většina zastupitelů ani celá veřejnost neměla.

Podcenění toho, že takto zásadní věc je třeba s veřejností důkladně prodiskutovat, ilustruje i fakt, že na srpnové projednání nepřišel nikdo z nejvyššího vedení města. Ze dvou zastupitelů pověřených koordinací prací na územním plánu byl přítomen jen Michal Strejček (VPM), který byl však po celou dobu schován ve své kukani zvukaře Club kina. Místostarosta Jirout (ODS), druhý z pověřených zastupitelů, se nedostavil vůbec.

Co nový územní plán přinese

Abychom Vás uklidnili - v rámci možností jsme my, zastupitelé za Věci černošické, i tak studiu územního plánu věnovali hodně času a úsilí. Podařilo se nám jej v určité fázi získat z jiného zdroje, když nám na našem vlastním úřadě byl odmítnut, a následně jsme hned po jeho očekávaném zveřejnění 23.7. až do projednání 23.8. studovali oficiální verzi. Výsledkem našeho posouzení je, že jej v zásadě považujeme za kvalitně připravený strategický materiál, s řadou velice kladných prvků a s minimem sporných bodů. Je sice velká škoda, že spatřil světlo světa způsobem, který budí nedůvěru a který nedal širší veřejnosti možnost se s ním včas seznámit, ale celkově se zdá přínosný.

Nový územní plán přináší jistě mnohá pozitiva: například snížení počtu bytových jednotek v rodinných domech ze tří na dvě, což je výsledkem trvalého tlaku nejen nás, ale zejména veřejnosti (ačkoliv má věc háček – třetí jednotku lze po pěti letech se souhlasem spoluvlastníků dostavět).

Poprask okolo tunelu

Velký poprask ale způsobil záměr stavby tunelu pod Horkou a Vráží, jako přeložky silnice II/115. Tento záměr (dost možná z říše snů) je od roku 2006 obsažen i v současném územním plánu. Nový územní plán ale ve verzi představené veřejnosti výslovně uváděl všechny pozemky, pod kterými by tunel případně mohl vést – a jelikož tunel je stavbou veřejně prospěšnou, což za určitých okolností umožňuje vyvlastnit nebo omezit vlastnická práva, šmahem pera projektanta se stovky lidí, aniž by to věděly, dostaly do opravdu nezáviděníhodné situace velké nejistoty o budoucnosti svého majetku. Jako dotčené tunelem bylo vyjmenováno na 300 parcel, dalších cca 200 v souvislosti s jinými stavbami.

Přesunout rostoucí tranzitní dopravu pod zem by se asi naprosté většině z nás líbilo. Rozdíly budou asi jen v tom, do jaké míry věřit, že to je realizovatelné. Stavba tunelu má odhadovanou cenu 4,5 mld. Kč – a proto je jistě zatím v nedohlednu.

Je také pravda, že úřad vyjmenováním konkrétních parcelních čísel jen dostál dikci zákona (platného od 1.1.2007), kdy pozemky dotčené veřejně prospěšnými stavbami mají být v územním plánu přesně určeny (což mj. dává jejich majitelům právo podávat námitky).

Ale není přijatelné zveřejnit o prázdninách na úřední desce seznam cca 500 pozemků, napsat k nim slovíčko „vyvlastnění“ a tvářit se, jako že nic. To je hazardování s důvěrou občanů.

Na veřejné projednání územního plánu se dostavilo jen několik desítek občanů, kteří se zprávu o hrozbě vyvlastnění a stavební uzávěry na svých pozemcích včas dozvěděli. Důvodně se obávají, že tímto aktem klesají hodnoty jejich nemovitostí. Zdá se přitom zbytečné a nefér, aby se tak stalo kvůli záměru, který se dost možná nikdy nebude realizovat, nebo až za mnoho let. Další problém je, že až po provedení geologických průzkumů (dosud žádné neproběhly) se může definitivně určit, kudy by tunel vedl. Je možné, že nakonec trasa bude o několik (desítek) metrů jinde - a explicitní uvedení parcel už úplně ztrácí logiku a smysl.

Navíc i tak by hrozba vyvlastnění byla pro naprostou většinu z nich čistě hypotetická – protože stavba tunelu fakticky skoro žádný z nich nezasáhne – omezení by mohlo spočívat např. jen v nemožnosti vybudovat si tepelné čerpadlo či nuceném zřízení nějakého věcného břemene (i to spadá do hrozivě znějícího termínu vyvlastnění).

Podle informací, které jsme měli k datu uzávěrky tohoto zpravodaje, zřejmě úřad územního plánování a zpracovatel územního plánu podaným námitkám (dvě z nich jsme podali i my sami) vyhoví, a tuto nežádoucí a zbytečnou - a komunikačně zcela nezvládnutou situaci - vyřeší tak, že v územním plánu nebudou žádné pozemky nad podzemní částí zakresleného tunelu vůbec vyjmenovány – mj. i proto, že dnes není právní shoda, do jaké hloubky člověk svůj pozemek vlastní, a že trasa tunelu se může ještě změnit, a proto nelze ani spolehlivě říct, čí pozemek by případně formálně či fakticky být dotčen mohl. V důsledku se tedy pro dané obyvatele nezmění nic proti současné situaci, a to je dobrý konec.

(Pro úplnost a na závěr – u pozemků dotčených např. stavbou portálů tunelu, jejichž umístění je již pevně dané, a některými dalšími veřejně prospěšnými stavbami, se na tom, že v územní plánu jmenovitě uvedeny budou, nemění nic.)

Všechny materiály k územnímu plánu najdete v sekci Aktuality (včetně map a seznamu parcel).

Dne: 04. 10. 2010 | Daniela Göttelová, Filip Kořínek