Co jsem si poznamenal na prezentaci

V pondělí 14.9. se od 18 hodin konala v Club kinu veřejná prezentace optimalizace trati Praha-Beroun. Bohužel jsme se jí nikdo z nás čtyř zastupitelů nemohl zúčastnit a proto jsme byli velmi rádi, když nám pan Thuma poskytl ke zveřejnění své osobní zápisky. Po konzultaci s panem Tvrdíkem z firmy Sudop jsem je upravila a doplnila. Pan Tvrdík mi rovněž poskytl celou prezentaci na CD, která je vám k dispozici zde (ZIP, 14MB).

Předmětem prezentace byla studie optimalizace trati v úseku Radotín – Černošice Mokropsy. Požadavkem SŽDC, která studii zadala, bylo zrychlení provozu a zrušení všech úrovňových křížení s komunikacemi v úseku Praha – Řevnice. Materiál je pouze studie, jedná se o náčrt možného řešení zadaného úkolu a neobsahuje žádné posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Rychlíková a nákladní doprava bude převedena do plánovaného tunelu Praha-Beroun (přes Rudnou). Pro tunely platí přísná bezpečnostní pravidla, a to jak ve vztahu ke stavebnímu uspořádání, tak ve vztahu k tomu, co tunelem pojede. V případě osobních vlaků to znamená, že do tunelu budou smět pouze speciálně upravená nebo nově pořízená vozidla a v případě nákladních vlaků rozhoduje ložené zboží. Jakmile se ve vlaku vyskytne byť jen jeden vůz s komoditou, která do tunelu nesmí, pojede vlak po stávající trati, tj. přes Černošice.

Současná trať bude zachována především pro příměstskou dopravu. Přeci jen však nutno počítat s omezenou nákladní dopravou (např.nákladní vlaky s nákladem, který do tunelu nesmí).

A nyní k jednotlivým momentům na trati ve směru od posledních radotínských závor k železničnímu mostu přes Berounku v Černošicích.

Místo radotínského přejezdu je plánován podjezd pro auta a železniční most. Silniční komunikace by měla být napojena do přeložené komunikace II/115 mezi Černošicemi a Zbraslaví. Existuje variantní návrh, který počítá s velkou okružní křižovatkou pod železničním mostem. Tyto dva návrhy se musí vzájemně koordinovat. Podstatné bude, jestli se komunikace II/115 bude překládat tak, aby vedla podél trati(zhruba k vodárně vlevo podél trati, pak podjezd pod tratí a dále vpravo podél trati) nebo zůstane na svém současném místě a překládat se bude jen částečně (u radotínských závor a na příjezdu do Černošic).

Přibližně na úrovni stávající vodárny, v místech s minimální zástavbou, se železnice posune zhruba o 12 m (směrem k Berounce) a niveleta se zvýší o 1,5 m.

Přes pozemek, kde dnes staví Rokal stavebniny měla vést původně přeložka komunikace II/115 tak, aby za vodárnou podjela trať a dále pokračovala po druhé straně kolejí. To dnes již není možné a proto je na stávající II/115 navržena okružní křižovatka, z níž bude možno buď pokračovat do Černošic v současném směru nebo odbočit doprava a podjet trať. Osud této okružní křižovatky závisí na tom, jestli se bude II/115 překládat podél železniční trati nebo ne. Pokud by se přeložka nedělala, ztrácela by tato okružní křižovatka smysl.

V místě plánovaného supermarketu je za vodárnou vyprojektován podchod pro pěší.

Silnice (nyní na druhé straně trati) se zařízne do terénu, vyústí u závor a povede rovně dál (to bude znamenat demolici domku dnes sevřeného mezi silnicí a tratí před hotelem Slánka). Obě nástupiště černošické zastávky budou začínat před Švarcavou (při pohledu od Radotína), zůstane tedy zhruba jejich dnešní umístění. Tím, že silnice povede pod tratí, odpadne čekání před spuštěnými závorami.Ulice Zd.Lhoty bude zahloubena a prodloužena podél nástupiště až ke Švarcavě, pak podjede trať (zde bude současně podchod pro pěší)a vyústí na plánovaný autobusový terminál (na současném parkovišti hotelu Slánka, kde jsou dnes stavebniny Rokal) a dále na ulici Karlštejnskou. Nový podchod pro pěší bude proti ZUŠ za ulicí Mládežnickou. Další podchod bude v místě, kde se ul. Zdeňka Lhoty odklání od železnice. Pokud bude město požadovat podjezd v ulici Říční (u mokropeské samoobsluhy), začne se v místě bývalého hradla Kazín trať zvedat. Pokud zde podjezd nebude, začne se zvedat až v úrovni ulice Říční.

Zastávka Mokropsy zůstane v původní kilometráži, jen koleje budou umístěny blíž k sobě (už nebude nástupiště mezi kolejemi) a obě budou zhruba v místě té koleje, která je dnes blíže k Berounce. Trať by se v těchto místech měla zvednout o 2 m. Podchod je posunut přímo proti ulici Zd.Škvora a tím by mělo dojít k ideálnímu napojení na prostor pod školou. V místech současného přejezdu (posledního v Černošicích) bude zvýšena niveleta trati o 2,5 m a pak klesne do zářezu tak, aby se napojila na most přes Berounku.

Po celé délce trati budou protihlukové stěny, neboť všechny ostatní způsoby zatím nedokážou nahradit účinnost těchto stěn. Materiál, z něhož mohou být stěny vyrobeny je různý, každý má své výhody i nevýhody.

Pozn. Silnice č. II/115 je silnice, která vede z Radotína do Černošic a dále.

Dne: 09. 10. 2009 | Zapsal Michal Thuma (upravila Daniela Göttelová)