Nepřijatelný způsob zveřejňování informací

Vyzývám městský úřad, aby při zveřejňování svých odpovědí na dotazy podle zákona 106 o přístupu k informacím, které jsou vždy v elektronické podobě i na městském webu (v části úřední deska), zveřejnil VŽDY i původní dopis tazatele, resp. jeho obsah. V opačném případě (za současné praxe) má totiž zveřejnění odpovědí pro občany zcela nulovou hodnotu – například odpověď ve formě „Ad 3) O této věci rozhodne rada.“ je zcela nepochopitelná, když občan (návštěvník webu) nemá možnost zjistit, na co se tazatel v bodě č. 3 úřadu ptal.

Současná praxe působí vůči občanům až jako výsměch, nebo aspoň zásadní nechopení smyslu zákona a nedostatek snahy o obecnou informovanost. Smyslem toho, aby městské úřady své odpovědi zveřejňovaly také na svých webech, jistě není to, aby si je tam mohli stáhnout samotní tazatelé (kteří odpovědi dostanou přímo v písemné formě dopisem), ale aby byla informace (v pochopitelné podobě) k dispozici také ostatním občanům, čímž se ušetří čas nejen jim, když se sami nebudou muset ptát na totéž, ale i úřadu, který odpovědi nebude muset znovu zodpovídat.

Oldřich KužílekIng. Mgr. Oldřich Kužílek, v ČR osoba nejpovolanější ve věci zveřejňování informací, doplňuje:

Informace poskytované na žádost se zveřejňují na webu podle § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. Smysl tohoto ustanovení samozřejmě je, aby se i jiní občané, než kteří o informace požádali, dozvěděli totéž. Tyto informace však obvykle jsou srozumitelné jen tehdy, když se zveřejní i vlastní žádost, protože jinak nebývá zřejmé, na jaké otázky odpovídají. Naopak zveřejňovat doprovodné dopisy, kterými úřad poskytnutí občas doprovází, je nadbytečné a uživateli webu nic moc nepřináší.

Informace má smysl vždy jen v kontextu. Zveřejnit i žádost není technicky obtížné, anonymizaci údajů o žadateli stejně úřad dělá i ve zveřejněných sděleních, jimiž informace poskytuje. Praxe Černošic mi přijde zbytečně matoucí a nesmyslná.

Na okraj musím podotknout, že zákon ukládá zveřejňovat všechny informace v textově použitelném formátu (§ 4 odst. 2 InfZ). Vyvěšování obrazových kopií dokumentů, vytvořených původně textově, je protiprávní. tato praxe černošického úřadu znemožňuje občanům s obsahem webu rozumně pracovat a vytváří se tak i zbytečně velké objemy dat.

Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy

(zvýraznění provedl autor hlavního článku)

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek je spoluautorem Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Od roku 1997 poradcem a školitelem pro oblast přístupu k informacím. Od roku 2000 koordinuje projekt Otevřete.cz - web pro otevřenost veřejné správy.

Dne: 22. 02. 2010 | Filip Kořínek