Černošické naklánění

K napsání tohoto příspěvku mě přiměly dvě věty formulované kolegou zastupitelem Strejčkem (VPM) v rámci debaty o Informačních listech (IL) na internetovém diskusním fóru. První věta zní: „Dokud existuje většinová koalice, která je odrazem přání většiny voličů, jede se podle jejích not.“ a druhá „Návrh na změnu I.L. mám připravený, ale nechám si to do voleb pro voliče.“ S první si dovolím polemizovat a na druhou reagovat zveřejněním své, resp. naší představy o možné podobě Informačních listů jako seriózního periodika občanů našeho města.

Veřejná funkce je službou celé veřejnosti, tzn. periodikum vydávané radnicí by nemělo odrážet pouze a výhradně názory vládnoucího uskupení, ale přiměřeně (nebo chcete-li poměrně) umožňovat i opozici oslovovat ty voliče, kteří jí dali ve volbách svůj hlas. Základní ideou demokracie, založené na většinovém volebním systému, totiž není zásada „Kdo vyhraje volby, bere vše.“. To není demokracie. To je totalita. Pravá demokracie se podle mého názoru pozná podle toho, že „většina při svém rozhodování respektuje a chrání práva menšiny.“

Informačnímu listu jsem se věnovala na stránkách Zpravodaje č. 4/2007 v článku nazvaném Noviny, které si platíme, aniž je chceme a kolega Tomáš Hlaváček dále v článku Informační nebo Rádlovy listy v čísle 10/2007 (viz www.veciverejnecernosice, sekce Zpravodaj).

Naši koncepci Informačního listu si rozhodně pro sebe nechat nechceme a rádi její základní principy (nikoli technické detaily) předložíme čtenářům k diskusi. I s tím rizikem, že budeme těmi, od nichž se bude opisovat?.

Základní principy pro vydávání IL

Personální oblast – vytvoření redakční rady a redakce

  1. Zastupitelstvo města zařadí dohled nad vydáváním IL do oblasti své působnosti, schválí jeho statut a zřídí redakční radu jako výbor zastupitelstva.
  2. Redakční radu tvoří členové zastupitelstva a další osoby se společenskou autoritou (zhruba půl na půl) tak, aby byla zachována názorová různost. Starosta a členové rady v redakční radě být nemohou, neboť úkolem periodika je mj. informovat nestranně i o jejich činnosti, a vytváření příznivého obrazu o sobě samém by bylo evidentním střetem zájmů. Redakční rada se při své činnosti řídí schváleným statutem periodika a u jednotlivých čísel kontroluje jeho dodržování (nejde o cenzuru – rada neschvaluje předem jednotlivé články ke zveřejnění, ale zpětně posuzuje vyváženost již vydaných čísel)
  3. Redakce je tvořena profesionálem nebo dobrovolníkem, členem zastupitelstva, pracovníkem úřadu, vnějším dodavatelem nebo kombinací jmenovaných osob. Obsazení těchto pozic se uskuteční na základě veřejného výběrového řízení. Redakce je ze své činnosti přímo odpovědná redakční radě periodika.

Obsahová část

  1. Odpovědnost za šíření informací tak, aby občané měli k dispozici nezkreslený obraz skutečnosti, nese redakce a redakční rada. Redakce musí respektovat základní pravidla a pokyny redakční rady, při přípravě periodika však postupuje samostatně a nepodléhá konkrétním „objednávkám“ ze strany veřejných představitelů.
  2. Alternativní názory – redakce vynakládá přiměřené úsilí k získání alternativních názorů, tj. aktivně je vyhledává (např. na úřad je doručena petice - v periodiku je pak zveřejněno oficiální stanovisko starosty a současně je o vyjádření požádán i zástupce petičního výboru).
  3. Avizo - redakce informuje o hlavních tématech místní komunální politiky, jimiž se bude v nadcházejícím vydání zabývat tak, aby zastupitelé i občané mohli svůj názor (v předem stanoveném maximálním rozsahu) redakci do uzávěrky doručit. Redakce neposuzuje pravdivost předkládaných sdělení, naopak nechá na čtenáři, aby si utvořil vlastní názor. Redakce nepoškozuje zveřejněná alternativní sdělením tím, že je ironizuje nebo doplňuje „nápravným“ komentářem starosty. Při zkracování příspěvků nesmí docházet ke změně významu sdělení. Případné stížnosti na postup redakce řeší redakční rada.
  4. Nepřijaté návrhy - při zveřejňování usnesení rady a zastupitelstva jsou kromě přijatých usnesení zveřejňovány i ty návrhy usnesení, které přijaty nebyly (aby byla zřejmá názorová pestrost a veřejnost se mohla seznámit se všemi uvažovanými řešeními.)
  5. Informace o záměrech samosprávy - redakce informuje s přiměřeným předstihem o připravovaných budoucích rozhodnutích samosprávy a poskytuje veřejnosti srozumitelný návod, jak se k nim vyjádřit a ovlivnit je. Tak umožňuje občanům aktivně se zapojit do správy věcí veřejných (např. při schvalování územního plánu, při rekonstrukcích komunikací).

Prosazení uvedených změn vidím při současném složení místní samosprávy jako sci-fi. Zejména zastupitelé za ODS se zdají být v tomto směru naprosto zabednění. Že to tak ale být nemusí, dokládá příklad z Roztok, kde se za vlády koalice ODS-ED podařilo dosáhnout dobré úrovně radničních novin (viz rozhovor s bývalým starostou panem Boloňským).

Anglicko český slovník u slůvka „list“ uvádí mj. i význam „naklánění se k jedné straně“. Černošický Informační list se podle mého soudu naklání k jedné straně zcela nepřehlédnutelně. Ke škodě nás všech.

Jak vzniká Informační list v současnosti? Na to jsem se zeptala jeho odpovědného redaktora pana Janovského.

Z příspěvků a inzerátů, které se u něj do uzávěrky sejdou, vytváří pan Janovský pro chystané číslo plán práce a ten předkládá městské radě ke schválení. Rozhodující slovo o finální podobě IL má tedy rada v čele se starostou Rádlem.

Fotografie zachycující starostu na různých společenských akcích (předávání pohárů, hokejek či soviček, poklepávání základního kamene kladívkem, přestřihávání pásky, vítání občánků, sběr odpadků na Dni země atd.) pořizuje a vybírá redaktor Janovský a jejich množství v IL mu připadá, jak sám řekl, normální.

Dne: 10. 10. 2009 | Daniela Göttelová