Bike & Ride nebude. Projekt už stál miliony a další jsou ve hře.

Velkolepý plán Bike & Ride padnul. A padnul především kvůli chybám, kterých se město Černošice dopustilo při zadávání veřejných zakázek vyhlášených v souvislosti s tímto projektem. K tomuto tématu se vyjádřil pro náš Zpravodaj i ředitel Úřadu Regionální rady JUDr. Ing. Novotný.

Sečtením veškerých plateb, které město v souvislosti s tímto projektem k dnešnímu dni uhradilo, docházíme k děsivému číslu přesahujícímu 4 miliony korun. A všechny jsme je platili z rozpočtu města, protože tyto náklady byly vyhodnoceny jako nezpůsobilé. A může se dokonce stát, že tato částka nebude finální, protože město se kvůli svému nezákonnému chování v souvislosti s projektem už dostalo do soudního sporu.

Jako samosprávný celek je město povinno vždy zadávat zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V případě, že žádá o dotaci EU, je současně povinno dodržovat Metodiku zadávání zakázek financovaných ze zdrojů EU.

V rámci projektu Bike & Ride vyhlásilo město Černošice celkem pět zadávacích řízení:

  • na zpracovatele žádosti o dotaci
  • na zpracovatele projektové dokumentace
  • na výkon funkce autorského dozoru investora
  • na výkon funkce technického dozoru investora
  • na výběr dodavatele na realizaci stavby

Ze zprávy společnosti Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., kterou máme k dispozici, vyplývá, že během jednotlivých řízení byly uvedené právní normy ve větší či menší míře porušeny několikrát. Šlo zejména o tato pochybení:

  1. Firma Šulc & syn, s.r.o., která výběrové řízení nakonec vyhrála, měla být už v průběhu řízení vyřazena, protože nesplnila zákonné podmínky
  2. Město nezveřejnilo zákonným způsobem výsledek výběrového řízení
  3. S vítěznou firmou byla smlouva podepsána již druhý den po rozhodnutí rady města, tzn. před uplynutím lhůty pro podání námitek ostatních účastníků
  4. Město smlouvu uzavřenou na základě tohoto výběrového řízení následně změnilo

Hlavní zadávací řízení, tj. výběr dodavatele na realizaci stavby, bylo podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. července 2009 provedeno městem Černošice v rozporu se Zákonem o veřejných zakázkách v takové intenzitě, že se město dopustilo správního deliktu. V rozporu se zákonem postupovali podle všeho nejen členové komise pro otevírání obálek i komise pro hodnocení nabídek, ale i starosta Rádl, který smlouvu s vítěznou firmou předčasně podepsal. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Městu Černošice udělil pokutu ve výši 50 000 Kč.

Projekt ale neskončil jen pokutou. Nezákonné chování představitelů města má bohužel soudní dohru. Firma Šulc & syn, s.r.o., která výběrové řízení vyhrála, ale zakázku nakonec kvůli ukončení celého projektu nemohla realizovat, město žalovala. Advokátní kanceláři JUDr. Pavel Švácha, která ve sporu zastupuje město, jsme už za její právnické služby zaplatili z rozpočtu města téměř 100 tis. Kč. Jednatel firmy Šulc & syn, s.r.o. ing. Pivoňka sdělil, že újmu, kterou při této zmařené zakázce utrpěl, odhaduje v řádu jednoho až několika milionů Kč.

Složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek:
Předseda: PhDr. Jirout
Členové: Mgr. Rádl, Ing. Skalický, Ing. Melichar a Ing. Havránek

Vynaložené náklady

Dne: 16. 07. 2010 | Daniela Göttelová