První měsíc nového vedení města

Co jsem moc nečekal….

 • Nabízím nejdříve pár odlehčených postřehů o věcech, které jsem před přijetím kandidatury na starostu a následným převzetím této funkce tak úplně nečekal…
 • Nečekal jsem, že nedojde k žádnému formálnímu převzetí úřadu od předchozího starosty Rádla. Ani jednou jsem se s ním neviděl.
 • Nečekal jsem, že jedním z prvních mých rozhodnutí bude to, že nepřijmeme delegaci z Filipín a neuzavřeme smlouvu o partnerství s jejich provinčním městem.
 • Nečekal jsem, že budu hned zpočátku řešit kolektivní smlouvu s odbory, které letos na úřadě vznikly (pracoviště v Černošicích a Praze mají dohromady cca 200 lidí).
 • Nečekal jsem, že způsobím některým úředníkům značné překvapení, když jim poděkuji za povinný týdenní výkaz. Prý na to z minula nebyli zvyklí.
 • Nečekal jsem, že už zpočátku svého fungování budu věnovat tři dny času recertifikačnímu auditu systému ISO, který má úřad od roku 2008 zaveden.
 • Nečekal jsem, že budu mít kromě formální role šéfa hasičů a městské policie a člena dvou povodňových komisí a jednoho krizového štábu dokonce i funkci hlavního metrologa.
 • Nečekal jsem, že na moji hlavu mohou padat otázky médií a stížnosti řidičů, když je například u vranovské přehrady kvůli riziku zřícení kusu skály omezena doprava.
 • Nečekal jsem, že i ode mne bude někdo očekávat fotku, jak krumpáčem provádím první výkop na místě budoucí školky.

Ubránil jsem se – a Informační list vyšel i tak ;-)

Kostlivci ve skříni

Že naší první investicí musela být stavba za 3 miliony Kč pod zem na území cizího města (vodovodní řad v Radotíně), sice nové vedení města nadšeno nebylo, ale naléhavá potřeba zajištění dostatku vody pro Černošice v následujících letech nám bohužel nedala jinou možnost.

Horší „Jobovou zvěstí“ je platební rozkaz na částku 3 944 659 Kč, který městu přišel 3.12. od Okresního soudu Praha – západ, který tímto stvrdil nárok firmy Šulc & syn s.r.o. na dílčí úhradu části díla provedené na neúspěšném a zpackaném projektu Bike & Ride u mokropeského nádraží a náhradu ušlého zisku. Město se odvolá a započne tak soudní spor.

Další pohledávkou za městem je zhruba milionová pohledávka od společnosti Ochrana podzemních vod za odstranění následků ekologické havárie v území, které pod Městský úřad Černošice spadá. Povinnost úhrady připadá městu, i když skutečným viníkem havárie je třetí osoba.

Mezi zjištěné „kostlivce ve skříni“ patří také nevýhodné a neprůhledné smlouvy s některými dlouhodobými dodavateli města, které jsme po nástupu do úřadu začali analyzovat a kde tušíme výrazný potenciál úspor, při současné možnosti získat za méně peněz lepší služby.

Dalším kostlivcem je například to, že bývalé vedení ve snaze opticky snížit oficiální rozpočet na školku na Vápenici vyškrtlo z rozpočtu například položku odvozu a uložení zeminy (odhadem jí bude 1000 m3) v řádu mnoha set tisíc korun – což samozřejmě ale bude nutno zaplatit…

Další soudní spor se rozjíždí ohledně nároku bratrů Petelíkových na vrácení statisícových částek za smluvně přislíbené, ale neprovedené městské investice. Na jiném místě IL o probíhajících soudních sporech informuje právnička městského úřadu.

K řešení stále zbývá samozřejmě také táhnoucí se záležitost ohledně závazku města koupit v Centru Vráž kulturně-společenský sál a/nebo učebny a černé stavby tzv. věžičky tamtéž – nedávno dostavěné na základě těžko přijatelného prohlášení, že její okna jsou „scénickou stavbou“; stavební úřad proto zahájil řízení proti nepovolenému pokračování černé stavby.


Na čem všem pracujeme

A ještě ve stručnosti, čím vším jsme se ještě zabývali od svého zvolení do půli prosince:

 • investiční projekty – rekonstrukce Střední ulice, stavba cyklostezky, stavba mateřské školky, komise pro investice a strategický rozvoj si na prosinec naplánovala hned 2 schůzky a pracuje na strategii pro výběr investic na následující období; absolvovali jsme schůzky na Krajském úřadě a na ROPu (Regionální operační program z fondů EU) ohledně výstavby parkovacích stání u mokropeského nádraží a ohledně očekávané celkové rekonstrukce Vrážské a Dobřichovické ulice (II/115)
 • zveřejňování informací – zásadní změny na městském webu, změna způsobu přípravy a vydávání Informačního listu, vylepšení služby SMS do kapsy, zpřehlednění úřední desky aj.
 • analýza právních závazků města – sestavujeme souhrnný přehled všech smluv, které město uzavřelo a ze kterých plnou dosud jedné nebo druhé straně závazky; sestavujeme přehled plných mocí – dosud spolehlivě nevíme, čím vším a koho město v minulosti pověřilo! nastudovali jsme desítky stran interních materiálů a smluv…
 • řešení prostor městského úřadu – jednak jde o prozaický problém zajištění pracovního stolu jak pro starostu tak pro místostarostku (v minulosti na úřadě pobývala pouze místostarostka Langšádlová, ale my potřebujeme židle dvě), za druhé o celkové budoucí řešení pro městský úřad – současné prostory jsou trochu ostudné, ale hlavně malé a energeticky neuvěřitelně neefektivní
 • audit ISO – městský úřad úspěšně prošel v počátku prosince recertifikačním auditem ISO; s touto oblastí ale souvisí i to, že řada vnitřních směrnic naléhavě potřebuje aktualizovat…
 • nastavení vnitřních komunikačních procesů a pracovních skupin – poprvé se sešly všechny pracovní skupiny (komise) a výbory zastupitelstva; každý týden probíhá porada starosty s vedoucími všech odborů; dokončili jsme sérii individuálních schůzek s každým vedoucím odboru zvlášť (včetně šesti v Podskalské); připravili a absolvovali jsme 2 schůzky rady a 2 zasedání zastupitelstva
 • finance – dokončili jsme prodej domu V Boroví, který započalo minulé vedení z města; výtěžek z něho bohužel město neuvidí – banka si jej rovnou nechá na úhradu našeho kontokorentního úvěru; město má aktuálně 36 milionů dluhů, další zvýšení vyplyne z nutného úvěru na financování školky Vápenice; již nyní ručíme bance veškerými svými budoucími příjmy, a majetek k prodeji už město de facto žádný nemá; zároveň čelíme reálné hrozbě snížení státního příspěvku na výkon státní správy (tj. hlavně na provoz úřadu v Podskalské) o 17,5%;

Neuvolněný starosta na plný úvazek

Funkci starosty jsem přijal jako tzv. „neuvolněný“. Od svého zvolení ale naprostou většinu svého času věnuji práci pro město. Za první měsíc ve funkci to bylo v průměru přes 9 hodin denně čistého času, tj. pracuji více než asi leckterý uvolněný. Nazvat svoji funkci uvolněným jsem nepovažoval za vhodné, i když jako pojmenování reality by to bylo z hlediska vnímání veřejností přesnější. I nadále totiž chci vlastnit a řídit svoji malou firmu, která moji rodinu musí živit. Výhledově předpokládám, že práci starosty budu věnovat „jen“ asi polovinu svého pracovního času, jak jsem deklaroval před svým zvolením. Zatím je ale realita taková, že věnuji Černošicím maximum možného.

Filip Kořínek
starosta Města Černošice

Dne: 06. 01. 2011 | Filip Kořínek